Főoldal » Archív » Több év börtönbüntetés a drogkereskedő családi vállalkozás tagjainak

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen, jog­erő­sen, több évi bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te egy új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ke­dő test­vér­pár tag­ja­it.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2018 máju­sá­tól sal­gó­tar­já­ni házuk­ban, csa­lá­di vál­lal­ko­zás kere­té­ben, új pszi­cho­ak­tív anya­got árul­tak kör­nyék­be­li fia­ta­lok­nak, melyet egy akkor még műkö­dő háló­zat­tól sze­rez­tek be Turá­ról. A vád­lot­tak rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak is bará­ti körük­kel új pszi­cho­ak­tív anya­got, illet­ve kábí­tó­szert. Kábí­tó­szer­él­ve­ző élet­mód­ju­kat a keres­ke­dés­ből fedez­ték.

A test­vér­pár­ral szem­ben a rend­őr­ség 2018. decem­ber ele­jén intéz­ke­dett, miu­tán egyi­kük por­sze­rű anya­got érté­ke­sí­tett két sal­gó­tar­já­ni lakos­nak, akik­től az anyag rend­őri ellen­őr­zés során lefog­la­lás­ra került. Erről az anyag­ról a szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy N-etil-hexedron elne­ve­zé­sű vegyü­let, amely új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sül.

A vád­lot­tak sal­gó­tar­já­ni laká­sán 2018. decem­ber 11-én meg­tar­tott kuta­tás során a WC kagy­ló­ból lefog­lal­tak mint­egy 120 pakett fehér színű, 200 gramm töme­gű, raga­csos por álla­gú anya­got. Az anya­got a vád­lot­tak egyi­ke a rend­őr­ség meg­je­le­né­se során dobott be oda,  hogy eltün­tes­se azt. A lefog­lalt anyag etil-hexedron nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zott. A kuta­tás során az épü­let­ben mari­hu­á­nát és nagyobb össze­gű kész­pénzt is talál­tak a rend­őrök.

A test­vér­pár mind­két tag­já­nak szer­ve­ze­té­ből kimu­tat­tak mind kábí­tó­szer­nek, mind új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő vegyü­le­te­ket.

A test­vé­re­ket a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en társ­tet­tes­ként, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt mond­ta ki bűnös­nek, őket 3 illet­ve – a külö­nös vissza­eső idő­sebb test­vért – 3 év 4 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint vagyon­el­kob­zást is elren­delt velük szem­ben a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó javak­ra. Kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt meg­vá­dolt har­ma­dik tár­suk köz­ér­de­kű munka bün­te­tést kapott.

Mivel a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­ték a bűnös­sé­gü­ket, ezért a bíró­ság­nak nem kel­lett rész­le­tes bizo­nyí­tást lefoly­tat­nia.

Az íté­le­tet mind az ügyész­ség, mind a vád­lot­tak tudo­má­sul vet­ték, így az nyom­ban jog­erő­re emel­ke­dett.