Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Több év börtönbüntetésre ítélték a Siófokon biofűvel kereskedő férfit- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző­en keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt mond­ta ki bűnös­nek a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság az elő­ké­szí­tő ülést köve­tő, még aznap meg­tar­tott tár­gya­lá­son a 26 éves bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit és 3 év 7 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki vele szem­ben.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott 2018-tól 2019 júli­u­sá­ig új pszi­cho­ak­tív anya­got, úgy­ne­ve­zett bio­fü­vet szer­zett be abból a cél­ból, hogy azt Sió­fo­kon elad­ja, illet­ve elfo­gyassza.

A férfi vevő­i­vel tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, akik előre egyez­te­tett kód­szót hasz­nál­tak a ren­de­lé­sek leadá­sa során.

A vád­lott az érté­ke­sí­tés­re szánt anya­got kipor­ci­óz­ta, becso­ma­gol­ta, majd a már elké­szí­tett ada­go­kat és az elosz­tás­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket Sió­fo­kon, egy vas­úti töl­té­sen és a mel­let­te lévő nádas­ban rej­tet­te el.

2019 júli­us 25-én a fér­fit rej­tek­he­lye köze­lé­ben rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták, amely során a gép­ko­csi­ból ste­ril fecs­ken­dők, tűk és több, mint 1 mil­lió forint kész­pénz került elő, majd a nádas­ban és a töl­tés­nél új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó poro­kat, 150 db kis­mé­re­tű műanyag tasa­kot, digi­tá­lis mér­le­get és a biofű készí­té­sé­hez szük­sé­ges orvo­si sze­re­ket talál­tak a rend­őrök.

A bíró­ság íté­le­tét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be. A járás­bí­ró­ság oszt­va az ügyész­sé­gi állás­pon­tot a férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­é­ig.