Főoldal » Hírek » Több éven át zsarolással vették el a sértett pénzét- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, rab­lás bűn­tet­te és csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal két fér­fi­val szem­ben, akik éve­kig fenye­ge­tés­sel és erő­szak­kal vet­ték el egy kis­bé­ri köz­mun­kás pén­zét, aki­nek a részé­re emi­att, meg­él­he­té­se biz­to­sí­tá­sá­ra kis­bé­ri lako­sok ado­mány­gyűj­tést végez­tek, és a bíró­ság részé­re gond­no­kot ren­delt ki.

A két férfi 2016. és 2019. évek között több alka­lom­mal, Kis­bér terü­le­tén egy sér­tett fér­fi­tól alkal­man­ként 10.000 Ft felet­ti össze­ge­ket köve­tel­tek. Abban az eset­ben, ha a sér­tett nem tel­je­sí­tet­te a köve­te­lé­sü­ket, akkor őt meg­tá­mad­ták, az egyik elkö­ve­tő a tér­dé­vel mell­ka­son rúgta a sér­tet­tet, autó­val követ­ték, a csa­lá­di házuk ajta­já­ban állva, nem enged­ték ki őt. A sér­tett a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra össze­sen 160.000 Ft-ot adott át a zsa­ro­lók­nak.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2019. novem­ber 12-én reg­gel autó­val meg­je­lent a kis­bé­ri sér­tett házá­nál. Az elkö­ve­tők a 68 éves, beteg sér­tett­nek azt a valót­lan ígé­re­tet tet­ték, hogy ha elvi­szik Buda­pest­re, akkor a sér­tett meg­kap­ja egy har­ma­dik sze­méllyel szem­ben fenn­ál­ló, való­já­ban nem is léte­ző, tar­to­zá­sát. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők a sér­tet­től 30.000 Ft-ot kér­tek és kap­tak a Buda­pest­re tör­té­nő uta­zás költ­sé­gé­ül, azon­ban a fér­fi­ak a sér­tet­tet rövi­de­sen kirak­ták az autó­ból a lakó­he­lyé­nek köze­lé­ben azzal, hogy elmen­nek tan­kol­ni, és rövi­de­sen jön­nek vissza érte. A csaló fér­fi­ak nem men­tek a sér­tett­hez vissza, így Buda­pest­re sem vit­ték el.

Az egyik férfi azzal is meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó, hogy  2017 nyár végén – pon­to­sab­ban meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban – egy  kis­bé­ri sér­tett laká­sá­ban 10.000 Ft-ot kért köl­csön. A sér­tett közöl­te, hogy nem tud neki pénzt adni, mert neki sincs. Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en, azzal fenye­get­te meg sér­tet­tet, hogy amennyi­ben nem ad neki pénzt, akkor ne talál­koz­za­nak az utcán, mert meg­ve­ri és kezét-lábát össze­tö­ri. A sér­tett félel­mé­ben átadott 10.000 Ft-ot a fér­fi­nak, vala­mint el is köl­tö­zött kis­bé­ri lakó­he­lyé­ről.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság mind­két fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.