Főoldal » Archív » Több ezer műszaki tárgyat loptak el egy budapesti raktárból - vádemelés - VIDEÓVAL

A vád sze­rint a négy férfi meg­ter­vez­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét; az eltu­laj­do­ní­tott műsza­ki cik­kek szál­lí­tás­hoz gép­ko­csi­kat bérel­tek, majd a több for­du­ló­val elszál­lí­tott, mint­egy 45 mil­lió forint érté­kű lopott árut egy szin­tén erre a célra kibé­relt rak­tár­ban tárolták.

A vád­irat sze­rint az I. rendű vád­lott 2015 máju­sa és 2016 decem­be­re között gép­jár­mű­ve­ze­tő­ként dol­go­zott az ügy­ben érin­tett cég­nél, amely révén hely­is­me­ret­tel ren­del­ke­zett a tár­sa­ság XXI. kerü­le­ti rak­tá­rá­nál is.

Az ügy I. rendű és II. rendű vád­lott­ja elha­tá­roz­ta, hogy eltu­laj­do­nít­ják a cég rak­tár­kész­le­tét, ter­vük­be pedig bevon­ták két továb­bi tár­su­kat is, akik szin­tén vál­lal­koz­tak a bűn­cse­lek­mény elkövetésére.

Ezután a vád­lot­tak Vecsé­sen kibé­rel­tek egy rak­tár­he­lyi­sé­get azzal a cél­lal, hogy a cég telep­he­lyé­ről eltu­laj­do­ní­tott áru­kat az átszál­lí­tást köve­tő­en, illet­ve a továb­bi érté­ke­sí­tést meg­elő­ző­en ott tárolják.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez, vala­mint a lopott vagyon­tár­gyak szál­lí­tá­sá­hoz a 2017. feb­ru­ár 16. és 2017. feb­ru­ár 21. közöt­ti idő­szak­ra bérbe vet­tek két eme­lő­do­bo­zos gép­jár­mű­vet. Emel­lett sze­rez­tek egy teher­gép­ko­csit annak érde­ké­ben, hogy azzal az eltu­laj­do­ní­tott vagyon­tár­gya­kat a kibé­relt rak­tár­ba szállítsák.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak 2017. feb­ru­ár 17. és 2017. feb­ru­ár 19. között a két bérelt gép­ko­csi­val, vala­mint a teher­gép­jár­mű­vel több­ször meg­je­len­tek a sér­tett cég telep­he­lyén, ahon­nan kipa­kol­ták a rak­tár­kész­le­tet, és azt a kibé­relt vecsé­si rak­tár­ba szál­lí­tot­ták. A vád­lot­tak több mint 1200 darab fűka­szát, mint­egy 3000 darab sarok­csi­szo­lót, csak­nem 400 darab fúró­ka­la­pá­csot, és más műsza­ki tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el össze­sen több mint 45 mil­lió forint értékben.

A nyo­mo­zó ható­ság 2017. feb­ru­ár 24-én a vecsé­si rak­tár­he­lyi­ség­ben az eltu­laj­do­ní­tott műsza­ki cik­kek több­sé­gét meg­ta­lál­ta és lefoglalta.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fenti cse­lek­mény miatt a négy fér­fi­val szem­ben jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy kap­csán köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fukaszakat-loptak-25-millio-forint-ertekben