Főoldal » Archív » Több ezerszer hívta volt barátnőjét az elhagyott férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az esz­ter­go­mi fér­fi­vel szem­ben, aki a sza­kí­tást nem tudta elfo­gad­ni, ezért hóna­po­kon keresz­tül zak­lat­ta a volt barát­nő­jét.

A sze­rel­mi kap­cso­la­tot a nő szün­tet­te meg, amibe a férfi nem nyu­go­dott bele, ezért a sza­kí­tás után éjjel – nap­pal hívta a nőt, aki azon­ban nem akart vele beszél­ni. A férfi az eluta­sí­tás elle­né­re 2017. janu­ár és 2017. már­ci­us között mobil­te­le­fo­non össze­sen 5127 alka­lom­mal hívta a volt barát­nő­jét, illet­ve a külön­bö­ző mobil­te­le­fo­nos alkal­ma­zá­sok útján 1135 db üze­ne­tet kül­dött neki.

Ezen túl­me­nő­en a férfi több alka­lom­mal, sze­mé­lye­sen is fel­ke­res­te a nőt a mun­ka­he­lyén, de olyan is elő­for­dult, hogy egy nagy rózsa­szí­nű cso­ma­got akasz­tott az autó­já­ra.

A férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.