Főoldal » Archív » Több gyermek, köztük egy csecsemő is súlyosan megsérült a felelőtlen járművezető hibájából - FOTÓKKAL

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy húsz éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki jogo­sít­vány nél­kül vezet­te azt a sze­mély­gép­ko­csit, amellyel a figyel­met­len­sé­ge foly­tán Mező­sze­me­re köze­lé­ben fron­tá­li­san egy út menti fának ütkö­zött. 

A vád­lott 2017. augusz­tus 30-án, dél­után, a köl­csön­kért sze­mély­gép­ko­csi­val Szi­ha­lom­ról tar­tott haza­fe­lé úgy, hogy az álta­la veze­tett jár­mű­ben sza­bály­ta­la­nul egy fia­tal nőt és négy gyer­me­ket is szál­lí­tott. A nő a jobb első ülé­sen ült, a kezé­ben egy 9 hóna­pos cse­cse­mőt tart­va, míg a hátsó ülé­se­ken helyet fog­la­ló továb­bi három gyer­mek közül a 150 cm-nél ala­cso­nyab­bak nem vol­tak gyer­mek­ülés­ben rög­zít­ve. Az uta­sok nem hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övü­ket sem.

A jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző, a veze­tés terén gya­kor­lat­lan vád­lott - miköz­ben a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel haladt - nem előre figyelt, hanem hol a sebes­ség­vál­tót, hol a kézi­fé­ket nézte, időn­ként pedig hátra, a gye­re­kek felé for­dult, ami miatt a jár­mű­vet önkén­te­le­nül oly mér­ték­ben balra kor­má­nyoz­ta, hogy azzal letért az úttest­ről, majd ráhaj­tott néhány beton­da­rab­ra, és végül az utat sze­gé­lye­ző rézsűn egy fának ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a jobb első ülé­sen utazó fel­nőtt arc­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, és négy foga is kitö­rött, míg a kar­já­ban tar­tott kis­gyer­mek, vala­mint a hátsó ülé­sen utazó 13 éves kis­lány is 8 napon túl gyó­gyu­ló­an, súlyo­san sérült meg.  A másik két gyer­mek és a jár­mű­ve­ze­tő 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és arra tett indít­ványt, hogy vele szem­ben a bíró­ság - az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben sza­bá­lyo­zott bün­te­tő­vég­zés­sel - tár­gya­lás nél­kül, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki. Az ügyész­ség emel­lett indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze az eddi­gi eljá­rás során kelet­ke­zett, három­száz­ezer forin­tot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.