Főoldal » Hírek » Több gyermek sérelmére követett el szexuális bűncselekményt egy fiatalkorú - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 15 éves fiú­val szem­ben, aki két Somogy vár­me­gyei gyer­mek­ott­hon­ban is sze­xu­á­li­san zak­lat­ta tár­sa­it.

A vád sze­rint a ser­dü­lő­ko­ri maga­tar­tás­za­var­ban szen­ve­dő fia­tal­ko­rú vád­lott kis­ko­ra óta neve­lő­szü­lő gon­do­zá­sá­ban élt, azon­ban 2020 évben gyer­mek­ott­hon­ban helyez­ték el, ahol a házi­ren­det nem tar­tot­ta be, visel­ke­dé­se miatt a neve­lők­kel, illet­ve a lakó­tár­sa­i­val is vol­tak konf­lik­tu­sai.

A fiú 2021 decem­be­ré­ben a szo­bá­já­ba csal­ta 5 éves nevelt tár­sát, eltor­la­szol­ta az ajtót, aztán rávet­te a gyer­me­ket, hogy fogja meg nemi szer­vét, majd ruha nél­kül a sér­tett­re feküdt. A vád­lot­tat ekkor az egyik neve­lő zavar­ta meg, aki nem tudott benyit­ni a szo­bá­ba az ajtó­hoz tolt bútor miatt.

A fiú egy másik ott­hon­ban továb­bi két gyer­me­ket abu­zált, akik közül az egyik sér­tet­tet több­ször bán­tal­maz­ta, majd sze­xu­á­lis erő­sza­kot is el akart követ­ni elle­ne, de a meg­fé­lem­lí­tett sér­tett kia­bál­ni kez­dett és kime­ne­kült a szo­bá­ból. A 11 éves gyer­mek ese­té­ben a vád­lott vég­hez vitte a bűn­cse­lek­ményt, azon­ban két nevelt tár­suk a folyo­só­ról ész­re­vet­te, hogy mi tör­té­nik a ter­helt szo­bá­já­ban, és azon­nal érte­sí­tet­ték a neve­lő­ket.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban az eljá­rás alatt mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az egyik hely­szí­nen.