Főoldal » Hírek » Több ingatlanra átterjedő tüzet gyújtott – fotókkal - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki fel­gyúj­tot­ta bérelt lakó­ko­csi­ját és a tűz több ingat­lan­ra is átter­jedt.

A vád­irat sze­rint Buda­ke­szin egy ingat­la­non több lakó­ko­csi is állt, ame­lye­ket albér­let­ként hasz­nál­tak. Az egyik ilyen­ben lakott az elkö­ve­tő férfi is már hosszabb ideje.

2022 ápri­lis 21-én a dél­utá­ni órák­ban a férfi a bérelt lakó­ko­csi­já­ban két helyen is tüzet rakott, majd arrébb ment és figyel­te hogyan kezd ter­jed­ni a tűz. A belob­bant lakó­ko­csi­ról a tűz tovább ter­jedt a tel­ken álló többi lakó­ko­csi­ra, majd onnan három házra és egy műhely­re is.

Az elkö­ve­tő, annak elle­né­re, hogy a hely­szí­nen maradt nem érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­kat. Azok a kör­nyék­be­li lakók hívá­sá­ra érkez­tek ki és végül sike­rült meg­fé­kez­ni­ük a tüzet.

A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen közel két­száz­húsz­mil­lió forint kárt oko­zott az épü­le­tek­ben és ingó­sá­gok­ban. Emel­lett két embert is kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni a kelet­ke­zett füst miatt.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okoz­va elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat.