Főoldal » Archív » Több ismerősét is zsarolta a tari férfi – vádat emelt ellene az ügyészség

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 24 éves tari fér­fi­val szem­ben, aki mond­va­csi­nált okok­ra hivat­koz­va két isme­rő­sé­től is pénzt követelt. 

A vád sze­rint a férfi elő­ször 2017 szep­tem­be­ré­ben, Taron, a ját­szó­té­ren akart 10.000 forin­tot sze­rez­ni egy kis­ko­rú sér­tet­től azzal az ürüggyel, hogy őt a fiú miatt 60.000 forint­ra meg­bün­tet­ték. Meg­fe­nye­get­te őt, hogy amennyi­ben a pénzt nem adja át neki, min­den nap meg fogja keres­ni. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett haza­ment pén­zért, majd az elkö­ve­tő­nek átad­ta azt.

Két hónap eltel­té­vel a vád­lott a busz­meg­ál­ló­ban továb­bi 20.000 forin­tot, és a sér­tett játék­kon­zol­ját köve­tel­te a fiú­tól, és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha nem adja át azo­kat, min­den nap a busz­meg­ál­ló­ban fogja várni, és meg fogja verni. A sér­tett közöl­te, hogy nincs nála pénz, haza kell men­nie, mire a vád­lott elvet­te a tele­fon­ját tőle, hogy ne tudja szü­le­it fel­hív­ni. A meg­ré­mült fiú még aznap elho­zott ott­hon­ról 20.000 forin­tot és a játék­kon­zolt, amit átadott a fér­fi­nak. Miu­tán azon­ban a fiú haza­ment min­dent elmon­dott édes­any­já­nak, aki a sér­tet­tel együtt meg­ke­res­te a vád­lot­tat és a pénzt, vala­mint a játék­kon­zolt vissza­sze­rez­te tőle.

A vád­lott ezt köve­tő­en 2018. már­ci­us 4-én, dél­után, egy másik sér­tet­tet kez­dett zsa­rol­ni azzal az indok­kal, hogy annak édes­any­ja tar­to­zik neki. Tőle a tar­to­zás fejé­ben hasz­ná­la­ti tár­gya­kat köve­telt, és közöl­te vele, hogy amennyi­ben azo­kat önként nem adja át neki, akkor fel­ke­re­sik őt azok a sze­mé­lyek, akik­nek ő tar­to­zik, és abból baj lesz. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a sér­tett kife­je­zett til­ta­ko­zá­sa elle­né­re bement a házba, ahon­nan elekt­ro­mos szer­szám­gé­pe­ket, házi­mo­zi rend­szert és egy gitárt vitt el. A férfi még ugyan­az­nap négy tár­sá­val együtt vissza­tért a sér­tett ott­ho­ná­hoz azért, hogy onnan a motor­ke­rék­pár­ját is elvi­gyék, de a férfi azt már nem adta át neki. A követ­ke­ző napon azon­ban az elkö­ve­tő meg­lát­ta őt utcán, ismét verés­sel fenye­get­te meg és a robo­gó­ját köve­tel­te tőle, amit a meg­ré­mült sér­tett ezút­tal átadott neki.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vád­ira­tá­ban, mely­nek tar­ta­mát – a vád­lott beis­me­ré­sé­nek ese­té­re – 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­ben indít­vá­nyoz­ta meghatározni.