Főoldal » Hírek » Több kamera is felvette a parkolóban történt bántalmazást – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki meg­bot­rán­koz­ta­tó­an visel­ke­dett egy bala­ton­bog­lá­ri parkolóban.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott az ide­gen­for­gal­mi sze­zon­ban stran­dol­ni érke­zett csa­lád­já­val a Bala­ton parti város­ba, ahol sze­mély­gép­ko­csi­juk­kal az egyik bel­vá­ro­si par­ko­ló­ban áll­tak meg. Ekkor a ter­helt által leál­lí­tott jármű mel­lett már ott állt a sér­tett kocsi­ja, amely­ben a sér­tett is bent ült és szóvá tette, hogy túl közel van autó­já­hoz a vád­lott járműve.

A férfi a sér­tett rek­la­má­lá­sa miatt kor­ri­gál­ta kocsi­ja hely­ze­tét, amit fel­szó­lí­tá­sá­ra a sér­tett is meg­né­zett, azon­ban szó­vál­tá­suk tett­le­ges­sé­gig fajult, mivel a ter­helt a sér­tet­tet több­ször meg­lök­te, ököl­lel arcon ütöt­te, továb­bá com­bon rúgta.

A sér­tett a férfi bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló bevér­zés­sel és hám­fosz­tás­sal járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A par­ko­ló­ban tör­tén­te­ket köz­té­ri, vala­mint az egyik jár­mű­be sze­relt fedél­ze­ti kame­ra is rög­zí­tet­te, ez utób­bi­nak lát­ha­tó a felvétele.