Főoldal » Hírek » Több lakásba próbált betörni – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye – videóval

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki 2022 júli­u­sa és 2023 janu­ár­ja között 3 külön­bö­ző lakás­ba tört be, vagy kísé­relt meg betör­ni Buda­pes­ten, ame­lyek közül egy eset­ben tudott érté­ke­ket magá­val vinni, a többi alka­lom­mal azon­ban az éppen haza­ér­ke­ző sér­tet­tek ebben megzavarták.

A vád­irat sze­rint a betö­rő 2022. júli­us 28-án, dél­előtt, egy II. kerü­le­ti tár­sas­ház­hoz ment, amely­nek belső udva­rá­ra bejut­va kisze­melt egy lakást, ahova ezután meg­pró­bált betör­ni azért, hogy onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el. A férfi éppen a lakás bejá­ra­ti ajta­ját igye­ke­zett befe­szí­te­ni, ami­kor a haza­ér­ke­ző sér­tett ebben meg­za­var­ta, ezért az elkö­ve­tő elme­ne­kült a hely­szín­ről. A bűn­cse­lek­ménnyel veszé­lyez­tet­tet érték több mint 600.000 Ft volt, míg a ron­gá­lás­sal a vád­lott csak­nem 40.000 Ft kárt okozott.

A férfi pár hónap­pal később, 2022. decem­ber 23-án, dél­előtt, egy XIII. kerü­le­ti lakás­ba tört be úgy, hogy annak bejá­ra­ti ajta­ját erő­vel benyom­ta, majd onnan egy kar­ton ciga­ret­tát, némi apró­pénzt és gyógy­szert lopott. A sér­tett idő­köz­ben haza­ért, és kér­dő­re vonta a laká­sá­ban tar­tóz­ko­dót, aki ekkor a bejá­ra­ti ajtó­ban álló sér­tet­tet ijed­té­ben, a mene­kü­lé­se érde­ké­ben fél­re­lök­te, majd elfutott.

A soro­zat­be­tö­rő pár hét­tel később újabb bűn­cse­lek­mény révén pró­bált érté­kek­hez jutni. Ennek érde­ké­ben, 2023. janu­ár 10-én egy VI. kerü­le­ti lakás zár­ját törte fel, a cse­lek­mé­nyé­ben azon­ban a haza­ér­ke­ző sér­tett meg­za­var­ta, ezért a vád­lott elme­ne­kült a hely­szín­ről, a betö­ré­si kísér­let­ről érte­sí­tett rend­őrök azon­ban rövid időn belül elfog­ták. A bűn­cse­lek­ménnyel veszé­lyez­tet­tet érték ebben az eset­ben több mint 1.000.000 Ft volt.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 52 éves fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, két rend­be­li üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tett kísér­le­té­vel, vala­mint lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a II. kerü­le­ti lopá­si kísér­let előz­mé­nye lát­ha­tó, aho­gyan a férfi bemegy a tár­sas­ház belső udva­rá­ra, és a laká­so­kat szemléli.