Főoldal » Archív » Több mint 105 millió forint értékű, adózatlan cigarettát terveztek értékesíteni – vádemelés – VIDEÓVAL

Nem tud­ták elad­ni a cse­pe­li rak­tár­ban tárolt, csak­nem 90 ezer, adó­jegy nél­kü­li dohány­ter­mé­ket, mert a pénz­ügy­őrök raj­tuk ütöt­tek. Az ügy­nek négy vád­lott­ja van.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül ket­ten 2017. év első felé­ben több mint 88 ezer doboz, jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ciga­ret­tát sze­rez­tek meg azért, hogy azt érté­ke­sít­sék. A két férfi a továb­bi elkö­ve­tés­be bevon­ta két másik tár­sát is, akik­kel együtt a dohány­árut elrej­tet­ték egy XXI. kerü­le­ti rak­tár­ban. A lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben úgy intéz­ték, hogy a rak­tárt név­le­ge­sen más sze­mély bérel­je.

A vád­lot­tak meg­kezd­ték az adó­jel­zés nél­kü­li áru érté­ke­sí­té­sét, a rako­má­nyo­kat az egyi­kük teher­au­tó­val szál­lí­tot­ta ki a rak­tár­ból, azo­kat elad­ta, majd a kapott vétel­ár­ral elszá­molt a tár­sa­i­val.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal nyo­mo­zói 2017. szep­tem­ber 19-én a rak­tár­he­lyi­ség­ben ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, két vád­lot­tat őri­zet­be is vet­tek. Az akció során a pénz­ügy­őrök 105 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű ciga­ret­tát fog­lal­tak le, és ezál­tal von­tak ki a feke­te­pi­ac­ról.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által, a zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­ták lefog­la­lá­sá­ról készí­tett fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.