Főoldal » Hírek » Több mint 12.000 liter gázolajat sikkasztott el a teherautósofőr – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen vissza­élt a mun­kál­ta­tó­ja által szá­má­ra biz­to­sí­tott tankolókártyával.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő 2020 szep­tem­be­re és a 2021 novem­be­re között egy egyé­ni vál­lal­ko­zó alkal­ma­zá­sá­ban állt, mint teher­gép­ko­csi veze­tő. A férfi ennek során az Euró­pai Unió terü­le­tén vég­zett áru­fu­va­ro­zást a mun­kál­ta­tó­ja által bérelt tehergépkocsival.

A sér­tett a fel­adat ellá­tá­sá­hoz az elkö­ve­tő ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott 2 db üzem­anyag­kár­tyát, ame­lyet kizá­ró­lag a teher­gép­ko­csi tan­ko­lá­sá­hoz lehe­tett volna hasz­nál­ni. Ennek elle­né­re a férfi 2021 máju­sa és 2021 novem­be­re között 38 alka­lom­mal a tan­ko­ló­kár­tyá­val egy Nagy­atád­hoz köze­li ben­zin­kú­ton nem a teher­gép­ko­csi üzem­anyag­tar­tá­lyá­ba, hanem külön hor­dók­ba, illet­ve kan­nák­ba tan­kolt. Az így meg­szer­zett gáz­ola­jat utána jóval a kis­ke­res­ke­del­mi ár alatt az isme­rő­si köré­ben értékesítette.

Az elkö­ve­tő ilyen módon össze­sen több mint 12.000 liter gáz­ola­jat tulaj­do­ní­tott el jog­ta­la­nul, mely­nek érté­ke meg­ha­lad­ta az 5 mil­lió forin­tot. A férfi elfo­gá­sa­kor éppen egy isme­rő­sé­nek készült érté­ke­sí­te­ni 415 liter gáz­ola­jat, így az elkö­ve­té­si érték­ből 220.000 forint megtérült.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az elkö­ve­tő­vel szemben.