Főoldal » Archív » Több mint 15 millió forint kárt okoztak a csaló pályázatírók

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat egy 62 éves bün­te­tett elő­éle­tű nővel és 45 éves fér­fi­val szem­ben, akik pályá­za­tok elké­szí­té­sé­nek ígé­re­té­vel csal­tak ki több mil­lió forin­tot a sér­tet­tek­től.

A vád­lot­tak 2009 óta ismer­ték egy­mást, az asszony az élet­tár­sa tulaj­do­ná­ban lévő mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zás­nál dol­go­zott, míg a férfi a vál­lal­ko­zás­nak volt a köny­ve­lő­je. A vád­lot­tak 2015 nya­rán meg­ál­la­pod­tak abban, hogy vidék­fej­lesz­té­si támo­ga­tá­si pályá­za­to­kon indu­ló sze­mé­lyek­nek meg­ha­tá­ro­zott pénz­össze­gért cse­ré­be vál­lal­ják a pályá­za­ti anya­gok elké­szí­té­sét biz­tos sikert ígér­ve, azon­ban azok elké­szí­té­se és benyúj­tá­sa tény­le­ge­sen egyi­kük­nek sem állt szándékában.

Azért, hogy a meg­té­vesz­tés hite­le­sebb­nek tűn­jön, a vád­lot­tak olyan, a vidék­fej­lesz­té­si tudo­mány­te­rü­le­ten tevé­keny­ke­dő elis­mert szak­te­kin­tély­re hivat­koz­tak pályá­zat­író­ként, aki­vel nem is áll­tak kapcsolatban.

A vád­lot­tak 14 sér­tett­nek okoz­tak kárt, akik­től töb­bek között turisz­ti­kai pályá­zat elké­szí­té­sé­ért 3,5 mil­lió forin­tot, állat­tar­tó telep és lovar­da léte­sí­té­sé­re irány­ló pályá­zat benyúj­tá­sá­ért 2,2 mil­lió forin­tot, illet­ve falu­si turiz­mus fej­lesz­té­sé­re és álla­tok vásár­lá­sá­ra irá­nyu­ló pályá­zat elké­szí­té­sé­re 1,5 mil­lió forin­tot csal­tak ki, azon­ban az ígért pályá­za­ti anya­got nem készí­tet­ték el, helyet­te az átvett pénz­össze­ge­ken – amely össze­sen több mint 15 mil­lió forin­tot tett ki – megosztoztak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – akik ellen egy másik bün­te­tő­el­já­rás­ban költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt a Somogy Megyei Főügyész­ség már vádat emelt, mivel hamis okira­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val jutot­tak jogo­su­lat­la­nul pályá­za­ti pén­zek­hez – bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség emel­lett indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár megtérítésére.