Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Több, mint 1600 tő marihuánát neveltek - fotókkal - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val és egyi­kük élet­tár­sá­val szem­ben, akik Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen a kert­ben nevel­tek 1600 tő marihuánát.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak a nő tulaj­do­ná­ban álló telek sza­bad­té­ri részén, illet­ve erre spe­ci­á­li­san kiala­kí­tott bel­té­ri helyi­sé­gek­ben mari­hu­á­na­ül­tet­vényt ala­kí­tot­tak ki. Az növé­nye­ket a pár gon­doz­ta, beéré­sü­ket köve­tő­en azo­kat beta­ka­rí­tot­ták, szá­rí­tot­ták, majd a kiada­golt kábí­tó­szert tár­suk értékesítette.

A tanya­in­gat­la­non 2022. júni­us 8-án a nyo­mo­zó ható­ság össze­sen 1630 tő mari­hu­á­na növényt, 6 kg, már szá­rí­tás alatt álló ágvég­ző­dést, vala­mint az érté­ke­sí­tés­hez szük­sé­ges egyéb esz­kö­zö­ket fog­lalt le.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. A lefog­lalt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge több, mint tizen­hat­szo­ro­sa a jelen­tős mennyi­ség alsó határának.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dés­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

A képe­ken a mari­hu­á­na ültet­vény, a rend­őrök által kisze­dett tövek és a szá­rí­tott növény látható.