Főoldal » Hírek » Több mint 18 millió Ft-t sikkasztott a szállító cég vezetője - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy szál­lí­tó cég veze­tő­je­ként több mint 18 mil­lió Ft-tal nem szá­molt el a fővál­lal­ko­zó felé.

A vád sze­rint a húszas éve­i­nek végén járó férfi, egy logisz­ti­kai cég veze­tő­je­ként, szó­ban meg­ál­la­po­dott egy futár­cég­gel arról, hogy fuva­ro­zá­si alvál­lal­ko­zói tevé­keny­sé­get foly­tat részé­re. Ez alap­ján arra vál­lalt köte­le­zett­sé­get, hogy a fővál­lal­ko­zó futár­cég telep­he­lyé­ről a cso­ma­go­kat a cím­zet­tek­nek kiszál­lít­ja, és a cso­ma­gok átvett díját 24 órán belül a fővál­lal­ko­zó­nak átutalja.

A ter­helt a meg­ál­la­po­dás elle­né­re 2021 ápri­li­sa és júni­u­sa között több mint 18 mil­lió Ft átvett össze­get nem fize­tett be a fővál­lal­ko­zó szám­lá­já­ra. Ugyan­ak­kor a ter­helt­nek is több mint három és fél mil­lió Ft köve­te­lé­se volt a fővál­lal­ko­zó felé a szál­lí­tá­sok díja miatt, így a futár­cég tény­le­ges kára több mint 14 mil­lió Ft.

Az elkö­ve­tőt az ügyész­ség minő­sí­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az ügy­ben az érde­mi dön­tést a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.