Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Több mint 2 milliárd forint ÁFÁ-t csaltak el – vádemelés 8 személlyel szemben

Adó­csa­lás révén tud­ták olcsón adni a Szlo­vá­ki­á­ból szár­ma­zó élel­mi­szer­ipa­ri ter­mé­ke­ket; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt ellenük.

A vád­irat sze­rint egy 40 éves férfi tény­le­ges irá­nyí­tó­ja volt egy – elsőd­le­ge­sen – cukor és étolaj keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó cég­nek. A férfi, annak érde­ké­ben, hogy ver­seny­előny­re tegyen szert és a bel­föl­di ter­mék­ér­té­ke­sí­té­se után kelet­ke­zett álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gét csök­kent­se, valót­lan tar­tal­mú beszer­zé­si szám­lá­kat foga­dott be, ame­lye­ket az adó­be­val­lá­sa­i­ban sze­re­pel­te­tett. A vád­lott kizá­ró­lag az álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­sé­nek elke­rü­lé­se érde­ké­ben lét­re­ho­zott és 43 éves férfi tár­sá­val együtt működ­te­tett egy fik­tív cégláncolatot.

A lán­co­lat eleje az Euró­pai Unión belül­ről – Szlo­vá­ki­á­ból – nettó áron sze­rez­te be a cuk­rot, az étola­jat, a rizst és a saj­tot, majd az álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­sét elke­rül­ve, több lép­cső­ben elad­ta azt a 40 éves férfi által irá­nyí­tott cég­nek.  A magyar­or­szá­gi olda­lon úgy­ne­ve­zett ,,eltű­nő” – adót nem fize­tő – cége­ket hasz­nál­tak (,,mis­sing tra­der”), ame­lyek papí­ron tovább szám­láz­ták az árut a lánc­ban hát­rább álló cégek­nek, így az elju­tott a 40 éves férfi cégéhez.

A tény­le­ges keres­ke­dő így jelen­tő­sen olcsób­ban sze­rez­te meg és hozta for­ga­lom­ba az élel­mi­szer­ipa­ri ter­mé­ke­ket, mint ver­seny­tár­sai. Emel­lett a fik­tív szám­lák alap­ján az adót is elcsal­ta, amellyel a 2011-2012-es évek­ben több mint 2 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

Az elkö­ve­tés­ben a vád­irat sze­rint továb­bi szer­ve­zők, ügy­ve­ze­tők és egy köny­ve­lő is részt vett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség nyolc sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, külö­nö­sen jelen­tős, illet­ve nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel a bün­te­té­si tétel – a vád­lot­tak több­sé­ge ese­té­ben – öttől tizen­egy évig terjed.