Főoldal » Archív » Több mint 2 milliárd forintos csalás miatt nyomoz a Budapesti Nyomozó Ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

 A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást a Kor­mány­za­ti Ellen­őr­zé­si Hiva­tal elnö­ké­nek fel­je­len­té­se alap­ján. Az ügy­ben eddig két gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki az ügyész­ség, egyi­kük elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ról ma dönt a bíróság.

Az ügy egyik gya­nú­sí­tott­ja egy műtrá­gya, mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­nyek, élelmiszer-ipari ter­mé­kek keres­ke­del­mé­vel, illet­ve gyár­tá­sá­val fog­lal­ko­zó vál­la­la­tot irá­nyít, míg a másik ter­helt ugyan­azon cég­cso­por­ton belül az egyik cég ügy­ve­ze­té­sét látta el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két üzlet­társ még 2009-ben meg­ál­la­po­dott abban, hogy a cég­cso­port egy hitel­bank felé fenn­ál­ló több mil­li­árd forin­tos tar­to­zá­sá­nak jelen­tős részét - egy másik bank által vál­lalt bank­ga­ran­cia biz­to­sí­tá­sá­val - egy újabb hitel fel­hasz­ná­lá­sá­val fize­tik vissza.

Ennek meg­fe­le­lő­en 2010 már­ci­u­sá­ban for­gó­esz­köz finan­szí­ro­zást, mint hitel­célt meg­ha­tá­roz­va, szín­lelt hitelkeret-szerződést kötöt­tek a koráb­bi hitelt is nyúj­tó bank­kal, ami­vel azon­ban a fen­ti­ek sze­rint tény­le­ge­sen egy új hitel­szer­ző­dést lepleztek.

A gya­nú­sí­tot­tak a 2,14 mil­li­árd forint össze­gű hitel nyúj­tá­sá­hoz bank­ga­ran­cia vál­la­lá­sát kér­ték egy másik bank­tól. A bank­ga­ran­cia bírá­la­ti eljá­rás során a gyanú sze­rint egy­részt a hitel­célt és fel­hasz­ná­lást tekint­ve valót­lan ada­to­kat, más­részt pedig hamis okira­to­kat - így külö­nö­sen a biz­to­sí­ték­ként meg­je­lölt ingat­la­nok vonat­ko­zá­sá­ban valót­lan érték­becs­lé­se­ket - hasz­nál­tak fel. Ezál­tal téve­dés­be ejtet­ték a bank­ga­ran­ci­át vál­la­ló bank dön­tés­ho­zó­it és a hitelt nyúj­tó bank dön­tés­ho­zó­it is.

A hitel folyó­sí­tá­sá­ra végül 2010 októ­be­ré­ben került sor. A hitel­össze­get még ugyan­azon a napon átutal­ták a már fenn­ál­ló hitel­tar­to­zás kiegyenlítésére.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a már gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott két sze­mély fele­lős­sé­ge mel­lett - a bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­gé­re figye­lem­mel - az érin­tett pénz­ügyi intéz­mé­nyek ügy­let­ben részt­ve­vő mun­ka­tár­sa­i­nak eset­le­ges fele­lős­sé­gét is vizs­gál­ja a nyo­mo­zás során.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott vál­la­lat veze­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát; a bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se tár­gyá­ban a mai napon dönt.

Buda­pest, 2016. októ­ber 07.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

2016. 10. 07. Főváros