Főoldal » Hírek » Több mint 20 autót tört fel egy 17 éves fiú Csepelen - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy – az elkö­ve­tés­kor 17 éves – fia­tal­lal szem­ben, aki tavaly ápri­lis­ban egy tár­sá­val együtt három külön­bö­ző alka­lom­mal tört be ugyan­ab­ba a cse­pe­li műhely­be, ahon­nan autó­kat és más érté­ke­ket lop­tak el. Egy hét­tel később a fia­tal­ko­rú egyet­len éjsza­ka alatt össze­sen 19 gép­ko­csit tört fel azért, hogy azo­kat ellop­ja, vagy azok­ból érté­ke­ket vegyen el.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú 2022. ápri­lis 6-án, egy tár­sá­val együtt betört egy XXI. kerü­le­ti sze­re­lő­mű­hely­be, ahol külön­bö­ző érté­ke­ket, így akku­mu­lá­to­ro­kat, sarok­csi­szo­lót, fűrészt és más szer­szá­mo­kat gyűj­töt­tek össze, majd azo­kat bepa­kol­ták a telep­hely udva­rán álló egyik gép­ko­csi­ba. Ezután levág­ták a kapu­ról a laka­tot, majd elhaj­tot­tak a hely­szín­ről a lopott autó­val, ami azon­ban útköz­ben meg­hi­bá­so­dott, ezért lesze­rel­ték a rend­szá­mo­kat, kivet­ték belő­le az érté­ke­ket, majd az üzem­kép­te­len jár­mű­vet hát­ra­hagy­ták.

A fia­tal elkö­ve­tők a követ­ke­ző két héten belül, még két­szer tör­tek be ugyan­ab­ba a fenti műhely­be. Az első eset­ben egy bon­tás alatt álló gép­ko­csi­ból sze­rel­ték ki az akku­mu­lá­tort, a másik alka­lom­mal pedig külön­bö­ző autó­al­kat­ré­sze­ket és szer­szá­mo­kat lop­tak el, vala­mint levág­ták két autó kata­li­zá­to­rát is, majd az egyik jár­mű­vet el is vit­ték. Nem jutot­tak azon­ban vele messzi­re, mert még a kerü­le­ten belül lerob­ban­tak, ezért helyet­te egy közel­ben par­ko­ló másik autót tör­tek fel. Az újabb lopott autó­val az elkö­ve­tők Duna­ha­rasz­ti terü­le­té­ig jutot­tak, ahol egy kanyar­ban lecsúsz­tak az útról és egy kerí­tés­nek ütköz­tek, ame­lyet köve­tő­en ezt a gép­ko­csit is hát­ra­hagy­ták. A három betö­rés­sel a fia­ta­lok össze­sen több mint 1.000.000 forint­tal káro­sí­tot­ták meg a sér­tet­te­ket, és a ron­gá­lás­sal is több száz­ezer forint kárt okoz­tak.

A fia­tal­ko­rú vád­lott a fen­ti­e­ken túl­me­nő­en, pár nap­pal később, egyet­len éjsza­ka lefor­gá­sa alatt, össze­sen továb­bi 19 gép­ko­csit tört fel Cse­pe­len azért, hogy azo­kat ellop­ja, vagy azok­ból érté­ke­ket lop­jon.

A vád­lott a fenti elkö­ve­té­sek miatt indult bűn­ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ba került, azon­ban a vég­re­haj­tás helye­ként kije­lölt buda­pes­ti javí­tó­in­té­zet­ből 2022. május 2-án meg­szö­kött.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­talt több rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, vét­sé­gé­vel, illet­ve azok kísér­le­té­vel, továb­bá fogoly­szö­kés bűn­tet­té­vel is vádol­ja, és vele szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

Társa jelen­leg isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dik, az eljá­rást vele szem­ben elkü­lö­ní­tet­ték.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan az elkö­ve­tők az egyik lopott gép­ko­csi­val lerob­ban­nak, ezért helyet­te egy közel­ben par­ko­ló másik autót lova­sí­ta­nak meg úgy, hogy a jármű egyik abla­kát betö­rik, majd az autót elin­dít­ják