Főoldal » Hírek » Több, mint 3 milliárd forintos áfacsalás miatt letartóztatás indítványozása - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 10 sze­mély­nek, akik nagy­ér­té­kű mobil­te­le­fo­nok uniós beszer­zé­sé­vel össze­füg­gés­ben épí­tet­tek ki egy bűn­szer­ve­zet és okoz­tak éve­ken keresz­tül több mil­li­ár­dos vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek.

A NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak mun­ka­tár­sai ked­den nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben ország­szer­te több hely­szí­nen végez­tek kuta­tást, biz­to­sí­tot­tak bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyont és vet­tek őri­zet­be 10 sze­mélyt. Az eljá­rás alap­já­ul szol­gá­ló gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2017 ápri­li­sa és 2021 ápri­li­sa között működ­tet­tek egy, az egész ország­ra kiter­je­dő, több­szin­tű cég­há­ló­ból álló bűn­szer­ve­ze­tet, amely ún. kör­hin­ta­csa­lás­sal kerül­te ki az uniós beszer­zé­sű mobil­te­le­fo­nok érté­ke­sí­té­se után fize­ten­dő adót. A nyo­mo­zó ható­ság az akció nap­ján 20 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, közü­lük 10 sze­mélyt őri­zet­be is vett.

A külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­te­ni a mai napon.