Főoldal » Hírek » Több mint 38 millió forintot zsákmányolt egy kecskeméti széftolvaj

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki isme­ret­len bűn­tár­sa­i­val 2018 szep­tem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben két kecs­ke­mé­ti cég telep­he­lyé­re tört be, majd a vas­le­mez szek­rény­ből és szé­fek­ből több mint 38 mil­lió forin­tot lopott.

A vád­irat sze­rint a férfi és bűn­tár­sai 2018. szep­tem­ber 20-án, éjjel meg­je­len­tek egy kecs­ke­mé­ti cég drót­há­ló­val körül­ke­rí­tett telep­he­lyé­nél. Leta­pos­ták a kerí­tést és bemen­tek a telep­hely­re. Még az iro­da­épü­let külső falán lévő biz­ton­sá­gi kame­rá­kat is elmoz­dí­tot­ták, hogy elke­rül­jék a lebukást.

Ezután besur­ran­tak az épü­let­be, ahol egy vas­le­mez szek­rény ajta­ját fel­fe­szí­tet­ték és abból ellop­tak egy borí­té­kot, ami­ben 4.500.000 forint kész­pénz volt. Ezen kívül a tol­va­jok maguk­kal vit­tek egy 60.000 forint érté­kű, hasz­ná­la­ton kívü­li üres bútor­szé­fet is. A lopás­sal oko­zott kár nem térült meg, a sér­tett cég kérte annak megtérítését.

A vád­lott és isme­ret­len bűn­tár­sa 2018. decem­ber 19-én haj­nal­ban egy másik kecs­ke­mé­ti cég beke­rí­tett telep­he­lyé­re is beha­tolt, ekkor a beton­fa­lon mász­tak át. Ezután egyi­kük az iro­da­épü­let abla­kát egy feszí­tő­vas­sal befe­szí­tet­te és bemá­szott. Egy fej­szé­vel lefe­szí­tett két szé­fet, ame­lyek csa­va­rok­kal vol­tak a fal­hoz rög­zít­ve, majd kiad­ta az ablak előtt vára­ko­zó bűn­tár­sá­nak. Ezután közö­sen elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. A vád­lott és társa egy garázs­sor­nál lévő eső­csa­tor­ná­ban rej­tet­ték el a bal­tát és a feszítővasat.

A vád­lott a két szé­fet ugyan­ezen a napon kora dél­után Kecs­ke­mét kör­nyé­ken, egy sző­lő­lu­gas­nál ásta el, de a közel­ben rend­őrök iga­zol­tat­ták és meg­ta­lál­ták a zsák­mányt. A szé­fek­ben össze­sen több mint 34 mil­lió forint kész­pénz volt, ami két cég tulajdona.

A jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség 3 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyek közül két lopást jelen­tős érték­re, míg egy bűn­cse­lek­ményt nagyobb érték­re köve­tett el. Az ügyész a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.