Főoldal » Archív » Több mint 40 embert csapott be egy telefonnal üzletelő internetes csaló

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mobil­te­le­fo­no­kat hir­de­tett inter­ne­tes olda­la­kon, de egy vevő­jé­nek sem kül­dött sem­mit, 41 embert káro­sít­va meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy kun­he­gye­si férfi külön­bö­ző inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­la­kon mobil­te­le­fo­no­kat kínált ked­ve­ző áron eladás­ra. A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek hivata­lo­san műkö­dő web-áruházak lát­sza­tát keltő por­tá­lok­hoz jutot­tak el, és meg­ren­del­ték a külön­bö­ző készülékeket.

A tele­fo­nok árát előre, külön­bö­ző bank­szám­lák­ra kérte. A 100.000,- forint­tól 210.000,- forin­tig ter­je­dő össze­gű uta­lá­sok roko­na, vagy direkt erre a célra haj­lék­ta­lan sze­mé­lyek nevé­re nyi­tott bank­szám­lák­ra érkez­tek. A haj­lék­ta­lan fér­fi­ak juta­lé­kot kap­tak a vád­lot­tól a szám­lá­juk használatáért. 

A vevők­kel külön­bö­ző e-mail címek­ről és tele­fonszá­mok­ról tar­tott kap­cso­la­tot a vád­lott, hite­get­ve őket azzal, hogy meg fog­ják kapni a készü­lé­ke­ket. Soha nem a saját nevét használta.

A vád­lott­nak azon­ban már a hir­de­té­sek fel­adá­sa­kor sem volt módja és lehe­tő­sé­ge arra, hogy a tele­fo­no­kat besze­rez­ze, és az szán­dé­ká­ban sem állt.

A vád­lott a sér­tet­tek becsa­pá­sá­val 2014 szep­tem­be­ré­től 2015 janu­ár­já­ig mint­egy 6,2 mil­lió forint­hoz jutott jogtalanul.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.