Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Több mint 400 millió forint ÁFÁ-t csaltak el – vádemelés 16 személlyel szemben

A beton­acél keres­ke­de­lem­ben épí­tet­tek ki fik­tív cég­lán­co­la­tot, stró­ma­nok fel­hasz­ná­lá­sá­val és így csal­tak adót; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt ellenük.

A vád­irat sze­rint egy 43 éves férfi vád­lott jelen­tős vagyon­nal és befo­lyás­sal ren­del­ke­zett a hozzá kötő­dő, nála rosszabb anya­gi hely­zet­ben lévő sze­mé­lyek felett, Bátony­te­re­nyén és kör­nyé­kén. A férfi kiépí­tett egy, az álta­lá­nos for­gal­mi adó elke­rü­lé­sét célzó cég­lán­co­la­tot, amely­hez töb­bek között épí­tő­ipa­ri mun­ká­kat végző sze­mé­lye­ket hasz­nált fel.

A 43 éves férfi és lán­co­la­ta 2013 máju­sá­tól egy, beton­acél meg­mun­ká­lá­sá­val és érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó – tény­le­ge­sen egy 37 éves férfi által irá­nyí­tott – cég szá­má­ra tette lehe­tő­vé az adó­el­ke­rü­lést. A kiépült bűn­szer­ve­zet az adót oly módon csal­ta el, hogy az Euró­pai Közös­sé­gen belü­li vagy fik­tív cégek­kel Közös­sé­gen belü­li­ként fel­tün­te­tett beszer­zés után a cég­lán­co­lat­ba úgy­ne­ve­zett ,,eltű­nő keres­ke­dő­ket” épí­tett be, akik adó­mi­ni­ma­li­zá­ló, valót­lan tar­tal­mú adó­be­val­lá­sok­kal eltűn­tet­ték a beton­acél áfáját.

2015. janu­ár 1-től a beton­acél keres­ke­dés a for­dí­tott adó­zás sza­bá­lyai alá került, ezért a vád­lot­tak fel­hagy­tak a beton­acél vonat­ko­zá­sá­ban vég­zett adó­csa­ló tevé­keny­sé­gük­kel, eddig azon­ban mint­egy 410 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar költségvetésnek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség tizen­hat sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, töb­bük­kel szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge, egyes stró­man ügy­ve­ze­tők ellen közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt.

A költ­ség­ve­tést – bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en – 50 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó­an meg­ká­ro­sí­tó cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.