Főoldal » Hírek » Több mint 50 év házasság után ölte meg feleségét - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a het­ve­nes évei köze­pén járó dél-somogyi fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­sé­gé­ben bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel oltot­ta ki fele­sé­ge életét.

A vád­lott több mint 50 éven keresz­tül élt házas­tár­si kap­cso­lat­ban a nála alig fia­ta­labb fele­sé­gé­vel, azon­ban házas­sá­guk a vád­lott ita­lo­zá­sa, fél­té­keny­ke­dé­se miatt meg­rom­lott, ezért a sér­tett 2021 szep­tem­be­ré­ben a közös ott­ho­nuk­ból egy köze­li házba költözött.

A vád­lott azon­ban ezt nem tudta elfo­gad­ni, és 2021 szep­tem­be­ré­től kez­dő­dő­en több alka­lom­mal is élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te fele­sé­gét. Az egyre agresszí­vabb férfi végül a fenye­ge­té­se­ket 2021 novem­be­ré­ben beváltotta. 

A vád­lott a kér­dé­ses napon a dél­utá­ni órák­tól kez­dő­dő­en ita­lo­zott, majd az éjsza­kai órák­ban elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli a sér­tet­tet, ezért a laká­sán magá­hoz vett egy fej­szét és egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, majd azzal a sér­tett­hez indult. 

A vád­lott - mielőtt beko­po­gott volna - a bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti fara­kás­ból még magá­hoz vett egy fada­ra­bot is, majd miu­tán a sér­tett ajtót nyi­tott, azzal súj­tott le elő­ször az idős asszony­ra. A vád­lott a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben föld­re került sér­tet­tet ezután a fején, a nya­kán, ille­tő­leg a felső vég­tag­ja­in több­ször meg­szúr­ta, majd a fej­sze élé­vel, illet­ve foká­val is több alka­lom­mal fejbe ütötte.

A vád­lott a szá­mos szúrt, met­szett, illet­ve vágott sérü­lést okozó bán­tal­ma­zást egy idő után magá­tól abba­hagy­ta, majd haza­ment. A sér­tett ezután még saját ere­jé­ből segít­sé­get tudott hívni, a kiér­ke­ző men­tők meg is kezd­ték az ellá­tá­sát, azon­ban az idős asszony végül még a hely­szí­nen, a men­tő­au­tó­ban – a vér­zé­ses és trau­más sokk követ­kez­té­ben fel­lé­pő kerin­gé­si elég­te­len­ség miatt – éle­tét veszítette.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban az eset óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az elkö­ve­tés­hez hasz­nált fej­szé­ről a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.