Főoldal » Archív » Több mint 7 millió forintot csalt ki áldozataitól az interneten valótlan hirdetéseket feladó vádlott

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség soro­za­to­san elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt emelt vádat egy 32éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki össze­sen 57 sér­tet­tet vert át valót­lan inter­ne­tes hirdetésekkel.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett, ren­de­zet­len élet­vi­te­lű férfi - aki kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és lopás miatt is volt már bün­tet­ve - 2018 évben elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­tes csa­lá­sok révén fog pénz­hez jutni. A vád­lott a csa­lás­hoz jel­lem­ző­en már köz­zé­tett hir­de­té­sek fény­ké­pe­it hasz­nál­ta fel úgy, hogy azo­kat lemen­tet­te, majd a külön­bö­ző inter­ne­tes hir­de­té­si olda­la­kon saját valót­lan hir­de­té­se­i­hez mellékelte.

A vád­lott álta­lá­ban olyan nagyobb érté­kű ter­mé­ke­ket hir­de­tett meg, amik­nél szo­kás fog­la­lót vagy vétel­ár elő­le­get leten­ni, így gép­ko­csit, motor­csó­na­kot, kis­ha­jót, de még mobil­há­zat és meden­cét is fel­kí­nált eladás­ra. A férfi a vevők­kel tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, akik miu­tán a kicsalt össze­get a vád­lott által nyi­tott bank­szám­lák­ra átutal­ták, hiába hív­ták a vád­lot­tat, vagy vár­ták a meg­rendelt ter­mé­ket, a férfi elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott az alig 2 hónap alatt meg­va­ló­sí­tott csa­lás­so­ro­zat­ban 57 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­nek 18.000-780.000 forint közöt­ti, össze­sen 7 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt okozott. 

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 7 évben hatá­roz­za meg.