Főoldal » Archív » Több mint 70 ember hitt az internetes csalónak - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­tes olda­la­kon női neve­ken hir­det­te a nem léte­ző áru­ját. 77 embert tévesz­tett és káro­sí­tott meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fővá­ro­si férfi 2014-ben női neve­ket hasz­nál­va regiszt­rált az inter­net hir­de­tő olda­la­in. Apró­hir­de­té­se­i­ben olyan dol­go­kat kínált eladás­ra, ame­lye­ket esé­lye sem volt besze­rez­ni, csak a képe­i­ket töl­töt­te le, és illuszt­rál­ta velük a hir­de­té­se­ket. Hir­de­tett tele­font, bútort, fehér­ne­műt, baba­ko­csit, fényképezőgépet.

Olyan sze­mé­lyi iga­zol­ványt és lak­cím­kár­tyát vásá­rolt, amit egy hozzá hason­ló kiné­ze­tű férfi koráb­ban elve­szí­tett. Ezek­kel az okira­tok­kal bank­szám­lát nyitott.

Az ország szá­mos pont­já­ról jelent­ke­ző vevők­kel­el a hir­de­tett ter­mék árát és pos­ta­költ­sé­gét előre átutal­tat­ta, az árut azon­ban, mivel az nem is léte­zett, soha nem adta postára.

A vád­lott 77 sér­tet­tet tévesz­tett meg, pár ezer forint­tól 65.000,- forin­tig ter­je­dő összeg­ben káro­sít­va meg őket.

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Buda­pest, 2016. októ­ber 13. napján

Dr. Szabó Feren

főügyész

2016. 10. 13. Pest