Főoldal » Hírek » Több mint egy percen át ütlegelte a sértettet - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 41 éves férfi ellen, aki nagy erő­vel, kitar­tó­an, több mint 40 ütés­sel bán­tal­ma­zott egy padon ülő, ittas sértettet.

A vád­lott 2021. feb­ru­ár 23-án dél körül Sal­gó­tar­ján egyik terén oda­ment egy padon ülő, itta­san alvó fér­fi­hez, akit bán­tal­maz­ni kez­dett. Nagy erő­vel, ököl­lel és tenyér­rel leg­alább 40 alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett fejét, több mint egy per­cen keresz­tül ütle­gel­ve őt, és leg­alább egy alka­lom­mal meg is rúgta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során az arca jobb olda­lán zúzott bőr­sé­rü­lést, több­szö­rös zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lést szen­ve­dett. Sérü­lé­sei ugyan 8 napon belül gyó­gyul­tak, de az arcot érő ököl­üté­sek alkal­ma­sak vol­tak súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló arc­csont­tö­ré­ses sérü­lés oko­zá­sá­ra, ennek elma­ra­dá­sa csak a vélet­le­nen múlt.

Az ügyész­ség a 41 éves, bün­tet­len fér­fi­vel szem­ben súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat, és – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint a ter­helt­nek visel­nie kell a bűn­ügyi költ­sé­ge­ket is.