Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Több mint félmilliárd ÁFA-t „spórolt meg” a gépkocsikkal üzletelő bűnözői csoport – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy gép­jár­mű keres­ke­de­lem­re sza­ko­so­dott bűnö­zői cso­port­tal szem­ben. Az elkö­ve­tők az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­ség kiját­szá­sa érde­ké­ben cseh és magyar honos­sá­gú cége­ket fel­hasz­nál­va több mint 600 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A vád sze­rint a kecs­ke­mé­ti fér­fi­ak­ból álló bűnö­zői cso­port – a négy vád­lott - 2017. és 2020. között gép­ko­csik keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott. A nagyobb haszon és a ked­ve­zőbb vétel­ár eléré­se érde­ké­ben kül­föl­di és magyar cégek­ből álló szám­lá­zá­si lán­co­kat fel­hasz­nál­va kerül­ték ki az álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket. Három év alatt 12 magyar és 4 cseh gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got von­tak be az adó­el­ke­rü­lő tevé­keny­ség­be. A magyar­or­szá­gi autó­ke­res­ke­dé­sek­ben álló nagy­ér­té­kű, új jár­mű­ve­ket a bűn­szö­vet­sé­get irá­nyí­tó vád­lott a tár­sai segít­sé­gé­vel az érde­kelt­sé­gi körük­be tar­to­zó cseh honos­sá­gú cégek nevé­re meg­vá­sá­rol­ta, majd cseh­or­szá­gi for­ga­lom­ba helye­zést köve­tő­en szín­lelt szer­ző­dés­sel a magyar­or­szá­gi ügy­fe­lek­nek átadta.

Az elkö­ve­tők kül­föl­di, hasz­nált gép­ko­csik beszer­zé­sé­vel és bel­föl­di érté­ke­sí­té­sé­vel is fog­lal­koz­tak. Ekkor úgy került a gép­jár­mű a végső tulaj­do­nos­hoz, hogy azt az elkö­ve­tők „átfut­tat­ták” az álta­luk működ­te­tett bel­föl­di cége­ken, ame­lyek a bel­föl­di eladás után nem fizet­tek ÁFA-t.

A vevők­kel is köz­vet­le­nül kap­cso­la­tot tartó, a tevé­keny­ség egé­szét szer­ve­ző férfi az adó­el­ke­rü­lő tevé­keny­ség fő haszon­él­ve­ző­je­ként három társa fel­ada­ta­it is meg­ha­tá­roz­ta. Ők az uta­sí­tá­sai alap­ján részt vet­tek az adás­vé­te­lek­ben, az ügy­let­be bevont cége­ik nevé­ben a szám­lá­zást végez­ték és ez idő alatt mint­egy 2 mil­li­árd forint kész­pénzt is felvettek.

A vád­lot­tak össze­sen több mint 600 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

Az ügyész­ség mind a négy fér­fit üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy illet­ve jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val vádolja.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.