Főoldal » Archív » Több mint háromezer sértett egy csalássorozatban - vádemelés

A vád­lot­tak 2009 szep­tem­be­re és 2012 decem­be­re között Buda­pes­ten és több vidé­ki nagy­vá­ros­ban - lát­szó­lag fogyasz­tói cso­por­tok szer­ve­zé­se címén, azon­ban tény­le­ge­sen ked­vez­mé­nyes tör­lesz­té­sű hitelt ígér­ve - azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, hogy ügy­fe­le­ik igen ked­ve­ző fel­té­te­lek­kel, rövid időn belül jut­hat­nak pénz­hez. A meg­té­vesz­tett ügy­fe­lek­nek a szer­ző­dés­kö­tés­sel egy idő­ben 50.000 és 2.000.000.- forint között mozgó meg­bí­zá­si díjat kel­lett fizet­ni­ük. A vád­lot­tak 3325 sér­tett­nek össze­sen több, mint 700 mil­lió forint kárt okoztak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Több mint három­ezer sér­tett egy csalássorozatban