Főoldal » Hírek » Több mint hatmillió forint kárt okozott a vandál rongálás – fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a hét – köz­tük öt fia­tal­ko­rú – elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik törtek-zúztak egy hasz­ná­la­ton kívü­li telephelyen.

A fia­tal­ko­rú­ak 2021 máju­sá­ban egy Kapos­vár kül­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó telep­he­lyen több rak­tár­épü­let­be is betör­tek, majd az ott talált szer­szám­nye­lek­kel és kövek­kel ekkor húsz abla­kot tör­tek be. Az elkö­ve­tők azon­ban rövid időn belül – ese­ten­ként más fia­tal­ko­rú, illet­ve két idő­sebb tár­suk­kal – több­ször is vissza­tér­tek, és továb­bi nyí­lás­zá­ró­kat ron­gál­tak meg, búto­ro­kat tör­tek össze, de még a porol­tók tar­tal­mát is kifújták.

A vád­lot­tak össze­sen négy alka­lom­mal jár­tak a telep­he­lyen, ezen alkal­mak során pedig min­dent egy­be­vé­ve 6.356.136 forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek. A biz­ton­sá­gi kame­rák fel­vé­te­lei alap­ján azon­ban a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­tak és elfog­tak vala­mennyi elkö­ve­tőt, akik beis­mer­ték a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – egy kivé­te­lé­vel – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A ron­gá­lás­ról készült fény­ké­pe­ket a sér­tett kép­vi­se­lő­je készí­tet­te a helyszínen.