Főoldal » Hírek » Több, mint tíz év után sem dőlhettek hátra az elkövetők – rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik még 2010 szep­tem­be­ré­ben kira­bol­tak egy török­bá­lin­ti asszonyt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2010. szep­tem­be­ré­nek egyik éjje­lén, az abla­kon keresz­tül bemász­tak egy török­bá­lin­ti házba. Egyi­kük a ház­ban alvó sér­tett­hez ment, majd egy éles esz­közt szo­rít­va a nya­ká­hoz fel­kel­tet­te. Ezután kar­ját szo­rít­va arra kény­sze­rí­tet­te, hogy a széf­hez vezes­se és azt kinyis­sa. Az elkö­ve­tők a széf­ből maguk­hoz vet­tek ezer­négy­száz eurót, száz­öt­ven dol­lárt, kilenc­ven­ezer forin­tot és egy két­száz­har­minc­ezer forin­tos fény­ké­pe­ző­gé­pet. Az asszonyt vissza­ve­zet­ték a szo­bá­já­ba, a fal felé for­dí­tot­ták és fel­szó­lí­tot­ták, hogy ne merje érte­sí­te­ni a rendőrséget.

Ezt köve­tő­en elme­ne­kül­tek a helyszínről.

Több, mint tíz év eltel­té­vel az elkö­ve­tők által a hely­szín köze­lé­ben hát­ra­ha­gyott tár­gya­kon vég­zett DNS elem­zés veze­tett végül a két férfi beazo­no­sí­tá­sá­ra és elfo­gá­sá­ra. Egyi­kü­ket euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján, Svájc­ból sike­rült kézre keríteni.

Az ügy­ben az Érdi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­ak ellen, akik letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a bíró­sá­gi eljárást.

A két elkö­ve­tő elő­ál­lí­tá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi vide­ók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: