Főoldal » Archív » Több, mint tizenhárom év szabadságvesztést kapott a kábítószer-kereskedő

A Szol­no­ki Tör­vény­szék egy kar­ca­gi ter­hel­tet tizen­há­rom év négy hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt. 

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint az elkö­ve­tő 2016 tava­szá­tól 2017. novem­ber 24-ig isme­ret­len sze­mély­től amfe­ta­min és MDMA hatóanyag-tartalmú kábí­tó­szert vásá­rolt, melye­ket leg­alább tizen­há­rom isme­rő­sé­nek haszon­nal értékesített.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a véde­lem fel­leb­be­zé­sét alap­ta­lan­nak tar­tot­ta és az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.