Főoldal » Hírek » Több sértett sérelmére elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmény – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott kis­ko­rú nevelt fiá­val és gyer­mek­ko­rú lánya­i­val is vég­zett, és végez­te­tett súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mé­nye­ket, továb­bá enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert és töl­té­nye­ket. A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, kettő cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sét és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2021. május 7. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat 2 rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, 1 rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és 1 rend­be­li lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sé­vel, fel­ügye­le­té­vel, gon­do­zá­sá­val, gyógy­ke­ze­lé­sé­vel jár együtt, vagy amellyel ilyen sze­méllyel hatal­mi, vagy egyéb befo­lyá­si viszony­ba kerül. Eltil­tot­ta továb­bá a szü­lői fel­ügye­le­ti jog gya­kor­lá­sá­tól, a vád­lott koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát elren­del­te, és elko­boz­ta a lőfegy­vert és a lőszer­ele­me­ket is.  

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott öt éven keresz­tül a kis­ko­rú nevelt fiá­val és két éven keresz­tül kettő gyer­mek­ko­rú lányá­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett és végez­te­tett, vala­mint több éven keresz­tül enge­dély nél­kül tar­tott revol­vert és töl­té­nye­ket is.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az egyik minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek és az alap­eset­ként érté­kelt sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek helyes minő­sí­té­se súlyo­sabb, a kisza­bott bün­te­tés pedig eltúl­zot­tan enyhe. A vád­lot­tal szem­ben kiszab­ha­tó hal­ma­za­ti bün­te­tés felső hatá­ra 25 év, az irány­adó közép­mér­ték 15 év. A bün­te­tés­ki­sza­bá­si körül­mé­nyek között rend­kí­vül nagy nyo­ma­ték­kal bír mind­há­rom sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban a foly­ta­tó­la­gos­ság, mivel az szám­ta­lan rész­cse­lek­ményt fog­lal magá­ban, s nagy nyo­ma­ték­kal bír az is, hogy mind­há­rom sér­tett súlyo­san trau­ma­ti­zá­ló­dott a vád­lott abú­zu­sa követ­kez­té­ben.

Mind­ezek­re figye­lem­mel – és a sze­xu­á­lis táma­dá­sok­kal szem­ben leg­in­kább kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket ille­tő­en az ítél­ke­zé­si gya­kor­lat szi­go­ro­dá­sa érde­ké­ben – a kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát is indo­kolt­nak és szük­sé­ges­nek tart­ja az ügyész­ség.