Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Több száz embert csempésztek – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt 13 ember­csem­pész ellen, akik szá­zak ille­gá­lis beván­dor­lá­sát bonyo­lí­tot­ták le; az egyik szál­lí­tá­suk egy ember halá­lá­val ért véget. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy román férfi – aki ellen a román ható­sá­gok jár­nak el – kiter­jedt bűn­kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­zett Romá­ni­á­ban, Magyar­or­szá­gon és Auszt­ri­á­ban is. A férfi kap­cso­lat­ba került egy nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet­tel, amely napi-heti rend­sze­res­ség­gel csem­pé­szett hát­rá­nyos szo­ci­á­lis hely­ze­tű, ázsi­ai és észak-afrikai sze­mé­lye­ket az Euró­pai Uni­ó­ba.  E nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet az embe­re­ket repü­lő­gép­pel Szer­bi­á­ba, majd onnan a szerb-magyar határ­sza­kasz ille­gá­lis átlé­pé­sé­vel jel­lem­ző­en kis­te­her­gép­ko­csik­ba elrejt­ve szál­lí­tot­ta tovább, a nyugat-európai célországokba.

A román férfi kiépí­tett egy külön bűn­szer­ve­ze­tet, amely a nagyobb nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­hez kap­cso­lód­va Magyar­or­szá­gon át Auszt­ri­á­ba szál­lí­tot­ta a kül­föl­di­e­ket. Ennek a bűn­szer­ve­zet­nek vol­tak tag­jai jelen ügy 13 vád­lott­jai, magyar és román fér­fi­ak, akik össze­sen több, mint 350 sze­mély­nek segí­tet­tek az ille­gá­lis bevándorlásban.

Az egyik cse­lek­mény­nél, 2022 augusz­tu­sá­ban, a nyári meleg­ben a vád­lot­tak 20 főt zsú­fol­tak be egy szel­lő­zés nél­kü­li kis­busz­ba.  Ami­kor a csem­pé­szett sze­mé­lyek rosszul let­tek, a sofőr meg­állt a IX. kerü­let­ben. A kül­föl­di­ek kiszáll­tak, azon­ban ekkor­ra már egyi­kük, egy indi­ai férfi elájult. Tár­sai a jár­dá­ra fek­tet­ték és elme­ne­kül­tek, miköz­ben az esz­mé­let­len férfi – a járó­ke­lők újra­élesz­té­si kísér­le­te elle­né­re – éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, egyes vád­lot­tak­nál a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, a tra­gi­kus szál­lí­tás sofőr­jé­vel szem­ben ezen felül segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sa miatt nyúj­tot­ta be vád­ira­tát, hosszabb fegyház- és bör­tön­bün­te­tést, több vád­lott ese­té­ben pénz­bün­te­tést és vég­le­ges kiuta­sí­tást indítványozva.

A vád­lott több­sé­ge letar­tóz­ta­tás­ban van, illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó vide­ó­fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy a tra­gé­di­á­val véget érő szál­lí­tás­nál a fur­gon és az azt fel­ve­ze­tő autó halad Buda­pest utcá­in, majd a fur­gon meg­áll. Ezután a kül­föl­di­ek lát­ha­tók, ahogy az utcán távoz­nak, miköz­ben egyi­kük telefonál.