Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Több száz millió forintos költségvetési csalás miatt emelt vádat a főügyészség

Gaz­dál­ko­dás­sal össze­füg­gő kiemelt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel vádol a Heves Megyei Főügyész­ség öt sze­mélyt, akik vissza nem térí­ten­dő álla­mi támo­ga­tá­sok fik­tív pályá­za­tok útján tör­té­nő meg­szer­zé­sé­ben vet­tek részt.

Tár­sai  tevé­keny­sé­gét az ügy I. rendű vád­lott­ja han­gol­ta össze. Ő volt az, aki évek­kel ezelőtt szer­te­ága­zó tulaj­do­no­si hát­tér­rel, egy nevé­ben fuvar­szer­ve­zés­sel fog­lal­ko­zó kft-t hozott létre, mely­nek ügy­ve­ze­té­sé­re előbb az egyik, majd a másik vádlott-társát kérte fel. Az első ügy­ve­ze­tő addig fel­szol­gá­ló­ként dol­go­zott, de a máso­dik sem ren­del­ke­zett tapasz­ta­la­tok­kal a vál­la­lat­ve­ze­tés terén. Az ügy továb­bi két vád­lott­ja a már átutalt támo­ga­tá­si össze­gek eltün­te­té­sé­ben ját­szot­tak tevé­keny szerepet.

2012 őszén a kft. az Új Szé­che­nyi Terv kere­té­ben kiírt fel­hí­vás alap­ján vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás­ra pályá­zott a „Deu­té­ri­um csök­ken­tett víz újfaj­ta elő­ál­lí­tá­si tech­no­ló­gi­á­já­nak kifej­lesz­té­se” elne­ve­zé­sű pro­jekt­tel, mely­nek meg­va­ló­sí­tá­sa azon­ban nem állt az érin­tett vád­lot­tak szán­dé­ká­ban. A csa­lárd módon meg­szer­zett, több mint 200 mil­lió Ft össze­gű támo­ga­tás­nak a kft. a felét hívta le, amit a vele szer­ző­dött cégek­nek utalt át anél­kül, hogy azok a deu­té­ri­um csök­ken­tett víz gyár­tá­sá­hoz szük­sé­ges beren­de­zé­se­ket, szoft­ve­re­ket leszál­lí­tot­ták volna. A tel­je­sí­tés meg­hi­ú­su­lá­sá­ra tekin­tet­tel a szer­ző­dött part­ne­rek által - jel­lem­ző­en kül­föl­di bank­szám­lák­ra - vissza­utalt össze­ge­ket egyes vád­lot­tak később kész­pénz­ben fel­vet­ték vagy tovább utal­ták, eltit­kol­va ezzel azt, hogy a több mint 100 mil­lió forint végső soron kihez került.

2013-ban a kft. mun­ka­hely­te­rem­tés ürü­gyén is pályá­zott vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás­ra egy Bél­apát­fal­ván soha meg nem való­sí­tott bri­kett­gyár­tó üzem kap­csán. Erre a célra a "Mikro,- kis- és közép­vál­lal­ko­zá­sok mun­ka­hely­te­rem­tő beru­há­zá­sa­i­nak támo­ga­tá­sa" meg­ne­ve­zé­sű pályá­za­ti prog­ram kere­té­ben 239 mil­lió Ft-ot nyer­tek el, melyet csak­nem tel­jes egé­szé­ben sike­rült a koráb­bi­hoz hason­ló mód­sze­rek­kel a maguk szá­má­ra megszerezniük.

A Heves Megyei Főügyész­ség mind az öt elkö­ve­tő­vel szem­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, emel­lett közü­lük töb­be­ket üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel is vádol. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben hal­ma­za­ti főbün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül a köz­ügyek­től, vala­mint gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra, ezen kívül egye­sek ese­té­ben vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.