Főoldal » Hírek » Több százmilliós pénzmosás – az ügyészi indítvánnyal egyezően döntött a törvényszék - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta annak a tíz ter­helt­nek a bűnös­sé­gét, akik 2013-at köve­tő­en egy német cég sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás­ból szár­ma­zó pén­ze­ket mos­tak tisz­tá­ra.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­ta­kat irá­nyí­tó sze­mély 2013-ban álla­po­dott meg isme­ret­len sze­mé­lyek­kel abban, hogy egy német­or­szá­gi cég sérel­mé­re isme­ret­len elkö­ve­tők által meg­va­ló­sí­tott csa­lás­ból szár­ma­zó vagyo­ni előnyt egy magyar­or­szá­gi, e cél­ból ala­pí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­ság szám­lá­já­ra továb­bít­ják, majd onnan a pénz egy részét tovább utal­ják egy kínai szám­lá­ra, míg a továb­bi össze­get a szám­lá­ról fel­ve­szik vagy azzal egyéb módon ren­del­kez­nek. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en közel 300 mil­lió forint­nyi euró átuta­lá­sa meg­tör­tént, amely­ből a vád­lot­tak vala­me­lyi­ke tovább utalt közel 180 mil­lió forin­tot egy kínai szám­lá­ra, mint­egy 20 mil­lió forin­tot pedig külön­bö­ző dunán­tú­li váro­sok­ban kész­pénz­ben vet­tek fel. A fenn­ma­ra­dó 100 mil­lió forin­tot a gyors nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként a nyo­mo­zó ható­ság zárol­ta, majd vissza­utal­ta a sér­tett cég részé­re.

Továb­bi két vád­lott hason­ló pénz­mo­sás­ban álla­po­dott meg isme­ret­len tár­sa­ik­kal, a csa­lást egy fran­cia cég sérel­mé­re való­sí­tot­ták meg, az oko­zott kár mint­egy 26 mil­lió forint volt. A sér­tett cég kép­vi­se­lő­je azon­ban ész­lel­te a bűn­cse­lek­ményt, arról érte­sí­tet­te a ható­sá­got, amely az össze­get zárol­ta és vissza­szár­maz­tat­ta.

A vád­lot­tak egyi­ke a fen­ti­e­ken túl három össze­sze­relt kézi­grá­ná­tot is tar­tott magá­nál, ame­lye­ket a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lalt.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék egy vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, hét vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, míg egy-egy ter­helt­tel szem­ben pénz­bün­te­tést, illet­ve köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá ren­del­ke­zett a grá­ná­tok elkob­zá­sá­ról.

Az első­fo­kú íté­let négy, a teg­na­pi napon marasz­talt vád­lot­tal szem­ben súlyo­sí­tást célzó ügyé­szi fel­leb­be­zés, illet­ve az íté­let kihir­de­té­se­kor a vád­lot­tak és védő­ik távol­ma­ra­dá­sa foly­tán nem jog­erős, míg a továb­bi hat ter­helt­tel szem­ben koráb­ban meg­ho­zott íté­le­tek jog­erő­re emel­ked­tek.