Főoldal » Hírek » Több százmilliós vagyoni hátrányt okoztak - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal az esz­ter­go­mi vál­lal­ko­zó­val és tár­sa­i­val szem­ben, akik 2014. évtől 2018. évig fik­tív szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val össze­sen 308.012.774 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a Magyar Állam költségvetésének.

Az első­ren­dű vád­lott az érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­kal ingat­lan bér­be­adás­sal fog­lal­ko­zott egy esz­ter­go­mi iro­dá­ban. 2014. évtől több gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak adott át valót­lan ada­to­kat tar­tal­ma­zó szám­lá­kat, abból a cél­ból, hogy a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lői a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok bevé­te­lei után fize­ten­dő ÁFA össze­gét jogo­su­lat­la­nul, több évig rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve csök­kent­sék. A valót­lan ada­to­kat tar­tal­ma­zó szám­lá­kat olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok nevé­ben állí­tot­ták ki, mely gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­té­sét az első­ren­dű rendű vád­lott által meg­bí­zott sze­mé­lyek csu­pán név­leg vál­lal­ták el, a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal ők gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végez­tek. Volt olyan eset, ami­kor az ügy­ve­ze­tők fizet­tek a fik­tív szám­lá­kért első­ren­dű vádlottnak.

A név­le­ges ügy­ve­ze­tők által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok által kiál­lí­tott szám­lák fik­ti­vi­tá­sa vagy abban állt, hogy bár a gaz­da­sá­gi ese­mény meg­va­ló­sult az nem a szám­lát kibo­csá­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság és a szám­lát befo­ga­dó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság között jött létre, vagy abban, hogy a szám­lá­kon sze­rep­lő gaz­da­sá­gi ese­mény tény­le­ge­sen egy­ál­ta­lán nem való­sult meg.

Az ügyész­ség össze­sen húsz vád­lot­tal szem­ben költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge, közü­lük három vád­lot­tal szem­ben ezen felül vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt is vádat emelt. Az ügyész­ség a húsz vád­lott­ból tizen­két vád­lot­tal – köz­tük a fik­tív szám­lá­kat befo­ga­dó ügy­ve­ze­tők­kel, vala­mint egyes stró­ma­nok­kal - egyez­sé­get kötött.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az ügyész­ség által kötött egyez­sé­ge­ket hagy­ja jóvá, továb­bá az első rendű vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a többi vád­lot­tat pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint pénz­bün­te­tés­re ítélje.