Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Több tízmilliós vagyont akart kicsalni a nő a beteg sértettől – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki egy beteg ember­től akar­ta kicsal­ni a tel­jes vagyo­nát.

A vád­irat sze­rint a nő 2020 szep­tem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg egy buda­pes­ti büfé­nél az akkor már erős szel­le­mi hanyat­lás­ban szen­ve­dő sér­tett fér­fi­val, aki­nek nagyon hamar a bizal­má­ba fér­kő­zött. Az elkö­ve­tő hamar kide­rí­tet­te, hogy az elha­nya­golt kül­le­mű sér­tett jelen­tős vagyon­nal, így egy több mint nyolc­van­mil­lió forin­tot érő buda­pes­ti lakás tulaj­do­ná­nak felé­vel ren­del­ke­zik. Ezen túl kész­pénz meg­ta­ka­rí­tá­sa és rend­sze­res nyug­el­lá­tá­sa is volt.

Vissza­él­ve a sér­tett szel­le­mi álla­po­tá­val a nő már 2020. szep­tem­ber 28-án, Gyá­lon, alá­íra­tott vele egy eltar­tá­si szer­ző­dést. Asze­rint tíz­mil­lió forint és havi élet­já­ra­dék fejé­ben a sér­tett átru­ház­za a nőre a buda­pes­ti lakás­ré­szé­nek tulaj­don­jo­gát. Ter­mé­sze­te­sen a nő nem fizet­te ki a pénzt, de a szer­ző­dést már pár napon belül benyúj­tot­ta a föld­hi­va­tal­ba az ingat­lan tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben.

A sér­tett test­vé­re a föld­hi­va­tal tájé­koz­ta­tá­sa nyo­mán tudo­mást szer­zett arról, hogy az elkö­ve­tő tulaj­don­jog bejegy­zés irán­ti kérel­met nyúj­tott be. Azután azon­nal pol­gá­ri peres- és bün­te­tő­el­já­rást is kez­de­mé­nye­zett, így a nő tulaj­don­jo­gá­nak bejegy­zé­sét fel­füg­gesz­tet­ték.

Daba­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.