Főoldal » Archív » Több tonna rakománnyal kicsúszva okozott halálos balesetet a sofőr

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a teher­au­tó­so­főr­rel szem­ben, aki télen, nagy mennyi­sé­gű rako­mánnyal köz­le­ked­ve egy útka­nya­ru­lat­ból kicsú­szott, majd neki­üt­kö­zött két vét­len személygépkocsinak.

A vád­lott 2019. janu­ár 24-én, 12 óra 30 perc­kor teher­gép­ko­csi­já­val 27 tonna homo­kot szál­lí­tott. Igen ked­ve­zőt­len idő­já­rá­si viszo­nyok vol­tak, az út havas, jeges volt, folya­ma­to­san havazott.

A férfi a lakott terü­le­ten belül meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­ség­ha­tárt nem lépte túl, azon­ban egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban nem az út és idő­já­rá­si viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg a sebes­sé­gét, ezért a teher­gép­ko­csi­val meg­csú­szott, és áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba. A vád­lott neki­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó­nak, majd tovább sod­ród­va egy vét­len sze­mély­gép­ko­csi­nak csapódott.

A máso­dik vét­len sze­mély­gép­ko­csit veze­tő sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, majd később a kór­ház­ban meg­halt. A sze­mély­gép­ko­csi­ban utazó másik férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként halt meg, továb­bá sérült a sértett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.