Főoldal » Hírek » Több tucat külföldi állampolgárt csempészett a tehergépkocsiban - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en elren­del­te annak a 30 éves iraki állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat magyar­or­szá­gi útvo­na­lon pró­bált átcsem­pész­ni az országhatáron.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. októ­ber 13-án Balas­sa­gyar­mat Kóvár nevű város­ré­szén rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták az iraki állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott által veze­tett, áru­szál­lí­tás­ra alkal­mas gép­jár­mű­vet, mely­ben össze­sen 39, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mély tar­tóz­ko­dott, akik a sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan rak­tér­ben, ablak, szel­lő­ző nyí­lás, klíma és ülő­hely nél­kül össze­zsú­fol­va utaz­tak. A jármű a déli ország­ha­tár­tól tör­tént indu­lás­tól kezd­ve, a több órás autó­út során sehol nem állt meg. A szál­lí­tás körül­mé­nye­i­vel a sofőr a kül­föl­di állam­pol­gá­rok­nak testi és lelki gyöt­rel­met okozott.

A rak­tér­ben tar­tóz­ko­dó mene­kül­tek érvé­nyes, kül­föld­re szóló úti okmánnyal nem ren­del­kez­tek, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták igazolni.

A sofőrt a nyo­mo­zó ható­ság csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, a járá­si ügyész­ség a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző iraki férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra tekin­tet­tel és jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben indít­ványt tett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.