Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Több ügyben is eredményesen perelt a Somogy Megyei Főügyészség Közjogi Szakága

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága az elmúlt idő­szak­ban több alka­lom­mal is ered­mé­nye­sen lépett fel a köz­ér­dek, ille­tő­leg olyan sze­mély joga­i­nak védel­mé­ben, aki annak érvé­nye­sí­té­sé­re álla­po­tá­nál fogva saját maga nem volt képes.

Az egyik ügy­ben az ügyész­ség egy Kapos­vár kör­nyé­ki falu­ba bejegy­zett val­lá­si egye­sü­let­tel szem­ben indí­tott pert azért, hogy a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék álla­pít­sa meg annak meg­szű­né­sét, és ren­del­je el nyil­ván­tar­tá­sok­ból való tör­lé­sét a kényszer-végelszámolási eljá­rás lefoly­ta­tá­sát követően.

A val­lá­si egye­sü­let ere­de­ti­leg egy­ház­ként jött létre, de tény­le­ges célja egy piaci ala­pon műkö­dő idő­sott­hon fenn­tar­tá­sa volt. Később azon­ban - miu­tán az egy­ház­nak val­lá­si egye­sü­let­té kel­lett átala­kul­nia - a szer­ve­ze­tet a kiemelt álla­mi nor­ma­tív támo­ga­tá­sok nél­kül már nem működ­tet­ték, és az sem a szék­he­lyén, sem az egye­sü­let elnö­ké­nek lakó­he­lyén nem volt elér­he­tő. A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék íté­le­té­ben az ügyész­ség kere­se­té­nek helyt adott.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi saj­tó­köz­le­mény a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/vallasi-kozosseg-megszunesenek-megallapitasa-erdekeben-inditott-pert-a-somogy-megyei-fougyeszseg/

Egy másik ügy­ben Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága egy nagy­atá­di férfi szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­se iránt nyúj­tott be kere­se­tet. Az alpe­rest egy koráb­bi bün­te­tő­ügy­ben már elítél­ték kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt, mivel volt élet­tár­sát az együtt­élé­sük alatt több­ször bán­tal­maz­ta, élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te, mely­nek szá­mos eset­ben közös gyer­me­kük is tanú­ja volt. A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, és az alpe­res szü­lői fel­ügye­le­ti jogát megszüntette.

Az ügyész­ség pert indí­tott egy idős nagy­atá­di férfi joga­i­nak védel­mé­ben, aki köz­vet­le­nül a gond­nok­ság alá helye­zé­se előtt jelen­tő­sen áron alul adott el egy buda­pes­ti lakást úgy, hogy az adás­vé­te­li szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor már nem ren­del­ke­zett az ügye­i­nek vite­lé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képességgel.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség kere­se­té­nek mara­dék­ta­la­nul helyt adva meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ingat­lan­ra vonat­ko­zó adás­vé­te­li szer­ző­dés érvény­te­len, és az ingat­lan vevő­jét a tény­le­ge­sen meg­fi­ze­tett és a reá­lis piaci érték több mil­lió forint össze­gű külön­bö­ze­té­nek meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te a nagy­atá­di férfi javá­ra. A bíró­ság íté­le­te azon­ban még nem emel­ke­dett jogerőre.