Főoldal » Hírek » Több ügyben is felelnek ma Cegléden - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ma három ügy­ben állít bíró­ság elé elkö­ve­tő­ket, külön­bö­ző bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt.

Az első ügy­ben az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 26-án úgy vezet­te Koc­sé­ron gép­ko­csi­ját köz­úton, hogy előt­te már három eset­ben is eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ban. Neki jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­ség miatt kell felelnie.

A máso­dik ügy­ben a vád­lott 2021. augusz­tu­sá­nak köze­pén alber­tirs­ai ingat­lan­já­nak kerí­té­se mel­lett, a szom­széd­ban ját­szó három kis­ko­rú leányt pró­bál­ta a kerí­tés­hez köze­lebb csal­ni, miköz­ben elő­ször csak simo­gat­ta nemi szer­vét, majd önki­elé­gí­tést is vég­zett. Ter­hé­re sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­tét rója az ügyészség.

A har­ma­dik ügy elkö­ve­tő­je 2021. augusz­tus 7-ről 8-ra vir­ra­dó éjsza­ka mun­kál­ta­tó­já­val tör­tént vesze­ke­dést köve­tő­en gyúj­tot­ta fel annak ceg­lé­di telep­he­lye mel­lett tárolt széna és szal­ma­bá­lá­kat. A férfi maga­tar­tá­sa foly­tán majd­nem ezer bála égett el, amellyel közel kilenc­mil­lió forin­tos kárt oko­zott a vál­lal­ko­zás­nak. Őt jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyészség.

Letar­tóz­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos koráb­bi köz­le­mé­nyünk az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/kozel-ezer-bala-langolt-videoval-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A ter­hel­te­ket a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ma gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság elé.