Főoldal » Hírek » Több ütéssel vezette le feszültségét a vádlott Balatonlellén - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja azt a 46 éves fér­fit, aki a kiemelt ide­gen­for­gal­mi sze­zon­ban meg­bot­rán­koz­ta­tó­an visel­ke­dett a bala­ton­lel­lei Ren­dez­vény­park­ban.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tu­sá­nak ele­jén a késő esti órák­ban bará­ta­i­val sörö­zött Bala­tonl­el­lén, ami­kor hoz­zá­juk csa­pó­dott egy erő­sen ittas férfi, akit meg­hív­tak egy sörre.

A vád­lot­tat azon­ban zavar­ta az ittas ven­dég, ezért meg­kér­te, hogy távoz­zon, de a férfi maradt, sőt szi­dal­maz­ni kezd­te őt. A vád­lott fel­dü­hö­dött a férfi szit­ka­in, így elő­ször tenyér­rel meg­lök­te, majd arcon is ütöt­te, ami miatt a férfi meg­tán­to­ro­dott.

Mind­ezt rög­zí­tet­te tele­fon­já­val egy szin­tén a Ren­dez­vény­park­ban szó­ra­ko­zó ven­dég, amit ész­re­vett a vád­lott is. Őt a vide­ó­zás abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, majd hogy fel­szó­lí­tá­sá­nak nyo­ma­té­kot adjon, meg­rán­gat­ta kezét és arcon ütöt­te a fér­fit. A ven­dég az ütés­től hátra esett, de sérü­lé­se nem kelet­ke­zett.

Az agresszív vád­lott maga­tar­tá­sa miatt a biz­ton­sá­gi őr hívta ki a fonyó­di rend­őrö­ket, akik intéz­ked­tek a fér­fi­val szem­ben.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a cse­lek­mé­nyét meg­bá­nó, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta.