Főoldal » Archív » Több vádemelés kábítószer-kereskedelem miatt Somogyban

Az ügyész­ség Somogy megyé­ben a közel­múlt­ban három ügy­ben nyolc sze­méllyel szem­ben emelt vádat kábítószer-kereskedelem és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt.

Egy buda­pes­ti keres­ke­dő páros álta­lá­ban buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lye­ken, később azon­ban vidé­ki fesz­ti­vá­lo­kon is ter­jesz­tet­te a kábí­tó­szert. 2016 nya­rán a vád­lot­tak egy bala­to­ni zenei fesz­ti­vá­lon lep­le­ződ­tek le, a nyo­mo­zó ható­ság elfog­ta őket, majd az álta­luk bérelt nya­ra­ló­ból, később pedig a vád­lot­tak buda­pes­ti laká­sá­ból lefog­lal­tak több mint 700 db kábítószer-tartalmú tab­let­tát és továb­bi növé­nyi és por álla­gú kábítószer-tartalmú anya­got.

Egy másik ügy­ben egy túr­ke­vei férfi hamis sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal Sió­fo­kon bérelt lakást azért, hogy ott kábítószer-kereskedelmet foly­tas­son. 2016. janu­ár­tól júni­u­sig rend­sze­re­sen szer­zett be nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, ame­lyet a bérelt lakás­ban dol­go­zott fel, majd szin­tén kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­tett tovább. A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott laká­sá­ban a kábí­tó­szer fogyasz­tás­hoz, cso­ma­go­lás­hoz és szál­lí­tás­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket, vala­mint kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó mint­egy 1.200.000,- forin­tot és csak­nem 900 darab kábítószer-tartalmú tab­let­tát és egyéb növé­nyi és por álla­gú kábí­tó­szert fog­lalt le.

Kapos­vá­ron két férfi 2016. tavaszán-nyarán, a laká­su­kon tar­tott ház­ku­ta­tá­sig keres­ke­dett kábí­tó­szer­rel, tőlük is külön­bö­ző típu­sú kábí­tó­sze­re­ket és ezek érté­ke­sí­té­sé­hez és fogyasz­tá­sá­hoz hasz­nált tár­gya­kat fog­lal­tak le.

A négy elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő és egy lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló, továb­bá egy más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést töltő kábítószer-kereskedő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát, továb­bá a lefog­lalt kábí­tó­szer és a külön­bö­ző esz­kö­zök elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta.