Főoldal » Hírek » Több végleges eltiltás sem tartotta vissza a vezetéstől - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ebben az évben már másod­szor emelt vádat eltil­tás alat­ti veze­tés miatt egy férfi ellen, aki több­szö­rö­sen vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt vezetett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott több­ször volt bün­tet­ve köz­le­ke­dés­sel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, őt a bíró­ság az elmúlt öt évben négy­szer til­tot­ta el vég­le­ge­sen a jár­mű­ve­ze­tés­től. Leg­utóbb 2022. októ­ber 13-án ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re ittas jár­mű­ve­ze­tés és eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés miatt és őt ismét vég­le­ge­sen eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től. A vád­lott a sza­bad­ság­vesz­tés meg­kez­dé­sé­re 2023. janu­ár 13-ig halasz­tást kapott.

A férfi elíté­lé­se után, bör­tön­bün­te­té­sé­nek meg­kez­dé­se előtt, vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás alatt ismét gép­ko­csit veze­tett Pécsett, 2022. novem­ber 5-én.

A vád­lott cse­lek­mé­nye jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság bör­tön­re ítél­je a fér­fit és ismét vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a járművezetéstől.

Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­se után követ­te el úgy, hogy a koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést még nem haj­tot­ták végre, amennyi­ben őt a bíró­ság sza­bad­ság­vesz­tés­re ítéli, nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.