Főoldal » Archív » Többeket is átvert és megkárosított az internetes csaló

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­tes hir­de­té­sek­re jelent­kez­ve, több mint tíz jóhi­sze­mű eladót káro­sí­tott meg.

A vád­irat sze­rint a férfi a 2017 novem­be­re és 2018 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban nép­sze­rű inter­ne­tes hir­de­tő és közös­sé­gi olda­la­kat láto­ga­tott, és ott magán­sze­mé­lyek által fel­adott hir­de­té­sek­re vásár­ló­ként jelent­ke­zett. A vád­lott az eladás­ra kínált elekt­ro­ni­kai cik­ke­kért cse­ré­be min­den eset­ben egy másik ter­mé­ket aján­lott fel, és az eladók­kal úgy egye­zett meg, hogy pos­tán kül­dik meg majd egy­más­nak az árut. Való­já­ban azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban a cse­re­ter­mé­kek elkül­dé­se, a sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtet­te, és ezzel a mód­szer­rel szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök­höz, mobil­te­le­fo­nok­hoz, hegesz­tő­gép­hez jutott, ese­ten­ként 6.000 Ft-tól 45.000 Ft-ig ter­je­dő érték­ben.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tizen­egy rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­ség miatt emelt vádat.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, és tilt­sa el a vád­lot­tat a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Továb­bá, mivel a férfi a cse­lek­mé­nyét koráb­ban más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el ennek vég­re­haj­tá­sát, vala­mint érdem­ben bírál­ja el a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt is.