Főoldal » Hírek » Többezer gyermekpornográf felvételt tárolt egy férfi a számítógépén - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség főbün­te­té­sül vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki töb­be­zer, kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­telt szer­zett meg és tárolt a szá­mí­tó­gé­pén egy Hat­van­hoz köze­li kis faluban.

A vád­irat sze­rint a szak­mun­kás vég­zett­sé­gű férfi a 2018 nyara és 2020 júni­u­sa között eltelt mint­egy két év során 3357 olyan por­nog­ráf fény­ké­pe­ket és vide­ót töl­tött le az inter­net­ről, és tárolt a lakó­he­lyén külön­fé­le elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­kön, ame­lyek tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről készül­tek és őket a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon ábrá­zol­ták. A vád­lott - val­lo­má­sa sze­rint - kez­det­ben csu­pán pár­ke­re­sés­sel pró­bál­ko­zott a vir­tu­á­lis tér­ben, eköz­ben azon­ban olyan online felü­le­tek­re is ráta­lált, és olyan chat szo­bák­ba is beju­tott, ahol külön­bö­ző fel­hasz­ná­lók­tól meg­sze­rez­het­te a til­tott fel­vé­te­le­ket, illet­ve az ezek­re muta­tó lin­ke­ket, melyek közül néhány fotót az inter­ne­ten mások­kal ő maga is megosztott.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val, illet­ve hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­lé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja a bün­tet­len elő­éle­tű, koráb­ban a rend­őr­ség által egy napra bűn­ügyi őri­zet­be is vett elkövetőt.

A vád­ha­tó­ság a főbün­te­té­se­ken túl, a tör­vé­nyi elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a bün­te­tő­vég­zé­sé­ben a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­het­né, vagy ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ban áll­hat­na. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a bíró­ság ren­del­je el a por­nog­ráf fel­vé­te­lek vég­le­ges hoz­zá­fér­he­tet­len­né téte­lét, és köte­lez­ze a ter­hel­tet a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 1 mil­lió Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Mind­ezek a jog­hát­rá­nyok együt­te­sen alkal­mas­nak lát­sza­nak arra, hogy vissza­tart­sák a vád­lot­tat az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től, így álta­luk elér­he­tő a bün­te­tés tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott célja.