Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Többmilliós jövedelemre tettek szert uzsorából, zsarolásból, kényszermunkából azok a vádlottak, akikkel szemben az Ózdi Járási Ügyészség emelt vádat

 

Egy cser­ne­lyi nő, fia, lánya és veje éve­ken keresz­tül zsák­má­nyol­ták ki a szo­ci­á­li­san kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő csa­lá­do­kat a faluban.

A vád­lot­tak csa­lád­ja évek óta fő jöve­de­lem­for­rá­sá­nak az üzlet­sze­rű pénz­köl­csön­zést és a „bol­tocs­ká­zást” tekintette.

2011 és 2016 között több csa­lád­nak adtak el külön­bö­ző élel­mi­sze­re­ket a bolti ár dup­lá­já­ért. Ennek ellen­ér­té­két egy hónap múlva 50 %-os kamat­tal kel­lett meg­fi­zet­ni. Mivel a csa­lá­dok egyet­len jöve­de­lem­for­rá­sa a gyer­me­kek után járó álla­mi jut­ta­tás és néha a köz­mun­ká­ért járó bér volt, így rövid időn belül adós­ság­spi­rál­ba kerül­tek, hiszen a tel­jes uzso­ra­ka­ma­tot soha nem tud­ták kifi­zet­ni. Tar­to­zá­suk egyre csak nőtt és egyre job­ban rákény­sze­rül­tek a vád­lot­tak által nyúj­tott újabb pénz­be­li kölcsönökre.

A fize­té­si határ­idők köze­led­té­vel a férfi vád­lot­tak rend­sze­re­sen meg­ve­rés­sel fenye­get­ték a csa­lá­do­kat. Volt olyan adós, akit arra kény­sze­rí­tet­tek, hogy a vád­lot­tak részé­re rend­sze­re­sen tűzi­fát lop­jon az erdő­ből és azt a házuk­nál fel is dara­bol­tat­ták vele.

Az egyik csa­lá­dot maguk­hoz köl­töz­tet­ték albér­let­be, ami­ért szin­tén irre­á­li­san magas díjat és kama­tot köve­tel­tek. A fize­té­si határ­idő­kor kila­kol­ta­tás­sal fenye­get­ték a vég­le­te­kig kiszol­gál­ta­tott csa­lá­dot. Sok eset­ben banki gyors­köl­csönt kel­lett fel­ven­ni­ük, hogy az uzso­rát tör­lesz­te­ni tudják.

A csa­lá­dok tar­to­zá­sa az évek alatt több száz­ez­res­től több mil­li­ós nagy­ság­ren­dig hal­mo­zó­dott. a tény­le­ges vissza­fi­ze­té­sek­ből az uzso­rás nő és csa­lád­ja több mil­lió forint­tal gazdagodott.

Az ügyész­ség uzso­ra­bűn­tett, zsa­ro­lás bűn­tet­te és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat a két fér­fi­val és két nővel szem­ben. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ese­té­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indítványozott.