Főoldal » Hírek » Többszáz gyermekpornográf felvételt tárolt - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki gyer­me­ke­ket ábrá­zo­ló több­száz por­nog­ráf felvételt töl­tött le az inter­net­ről.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. év augusz­tus és 2021. júli­us 5. napja között az Esz­ter­go­mi Járás­ban talál­ha­tó ott­ho­ná­ban az inter­net­ről rend­sze­re­sen töl­tött le és tárolt mobil­te­le­fo­non, illet­ve fel­hő­ala­pú tár­he­lye­ken gyer­me­ke­ket ábrá­zo­ló több­száz olyan fény­kép­fel­vé­telt és néhány mozgó képet, vala­mint video­fel­vé­telt, ame­lyek por­nog­ráf tar­tal­mú­ak.

Az ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben és a vád­iratban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi rás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, pénz­bün­te­tés­re ítél­je, ren­del­je el párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, továb­bá vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan tevé­keny­ség­től, amely­nek során tizen­nyolc év alatt gyer­me­kek­kel fog­lal­koz­na.