Főoldal » Archív » Többször is ájulásig bántalmazta barátnőjét a győri férfi

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és lopá­si cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 27 éves győri fér­fi­val szem­ben, aki jelen­leg más ügy­ben, más bán­tal­ma­zá­sok miatt van elő­ze­tes letartóztatásban.

A férfi 2016. év végén ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel 2017 janu­ár­já­ban összeköltözött.

Janu­ár egyik esté­jén a hölgy­től a mobil­te­le­fon­ját elvet­te, annak tar­tal­mát átol­vas­ta, majd a készü­lé­ket egy boxer­rel össze­tör­te, ezt köve­tő­en pedig a sér­tet­tet órá­kon keresz­tül addig bán­tal­maz­ta, míg a sér­tett esz­mé­le­tét vesztette.

Feb­ru­ár köze­pén a vád­lott – min­den előz­mény nél­kül – ismét meg­rug­dos­ta, ököl­lel ütöt­te, hajá­nál fogva meg­rán­gat­ta a sér­tet­tet, vala­mint egy kést a nya­ká­hoz szo­rít­va azzal fenye­get­te meg őt, hogy megöli.

2017 már­ci­u­sá­nak ele­jén a vád­lott fél­té­keny­ség miatt kért szá­mon nem léte­ző dol­go­kat a sér­tet­től. Ekkor őt egy kés­sel com­bon is szúr­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás­tól ugyan­csak esz­mé­le­tét vesztette.

Az elkö­ve­tő ápri­lis­ban egy kés­éle­ző acél­lal, vala­mint egy acél­be­té­tes cipő­vel addig bán­tal­maz­ta a bér­le­mé­nyük­ben a nőt, míg a kia­bá­lás­ra fel­fi­gyel­tek a szom­szé­dok. Ekkor a vád­lott kiment a lakás­ból és magya­ráz­kod­ni kez­dett a szom­szé­dok­nak. Miu­tán ezt befe­jez­te, vissza­ment a lakás­ba és szá­mon­kér­te a sér­tet­tet a kia­bá­lá­sért, majd foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást. A cse­lek­mény­nek a hely­szí­nen meg­je­le­nő lakás­tu­laj­do­nos vetett véget.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben szá­mos zúzó­dá­sos, vala­mint a comb­ja szúrt sérü­lé­sét szen­ved­te el, emel­lett szegy­csont­ja is eltört. Sérü­lé­sei nyolc napon túli gyógytartamúak.

Az elkö­ve­tő mind­ezen idő­szak alatt a sér­tet­tet végig bezár­va tar­tot­ta a lakás­ban, őt több­szö­ri kéré­sé­re sem enged­te el. A bán­tal­ma­zó kap­cso­lat­ból a sér­tet­tet az utol­só bán­tal­ma­zást meg­fé­ke­ző lakás­tu­laj­do­nos mene­kí­tet­te ki azzal, hogy mun­ka­vég­zést szín­lel­ve őt magá­val vitte, majd vonat­tal hazajuttatta.

Az ügyész­ség a más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt négy bűn­cse­lek­mény – köz­tük két lopás - elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Jelen eljá­rá­son kívül a vád­lot­tal szem­ben továb­bi nyolc eljá­rás van folyamatban.